Global menu

Our global pages

Close

Investīciju drošība – valsts konkurētspējas paaugstināšanai

  • Latvia
  • Other

06-06-2016

Veidojot tiesiskumā balstītu uzņēmējdarbības vidi, Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) organizēja paneļdiskusiju un augsta līmeņa tikšanos valdībā, turpinot jau ilggadējo sadarbību ar nolūku  sekmēt kvalitatīvu investīciju piesaisti.

26. maija paneļdiskusijā biroja vecākais partneris Māris Vainovskis pārstāvēja ĀIPL tiesu sistēmas efektivitātes un investīciju aizsardzības darba grupu par tiesiskuma jautājumiem Latvijā.

“Atlikts taisnīgums ir netaisnīgums. Laikā, kurā darbojamies, investīciju aizsardzības jomā ir sasniegti vērā ņemami uzlabojumi - valdība ir ņēmusi vērā vairāk nekā 60% no ieteikumiem tiesu sistēmas vides uzlabošanai, ir uzklausīti ieteikumi sistēmas modernizācijai. Savukārt, Maksātnespējas procesa efektivizācijas jomā ir ieviesti vairāk nekā 80% no padomes izstrādātajiem ieteikumiem. Tomēr tiesiskās vides sakārtošanai ar labi veidotiem likumiem ir par maz, un par to skaidri liecina problēmas praksē. Ir nepieciešams nodrošināt šo likumu korektu ieviešanu un piemērošanu. Saturam ir jākļūst noteicošam pār formu,” stāsta M. Vainovskis, iezīmējot ārvalstu investoru padomes un valdības darbu.

Tieslietu sistēmu diskusijā pārstāvēja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, viedokli pauda Augstākās tiesas tiesnesis Dr.iur. Jānis Neimanis, un maksātnespējas administrācijas prakses pieredzē dalījās PricewaterhouseCoopers Apvienotās Karalistes partneris Stīvens Oldfīlds. Savukārt ārvalstu investoru skatījumu pārstāvēja Roberts Kirkups, Vitol valdes priekšsēdētājs.

Nākamajā dienā pēc diskusijas - 27. maijā norisinājās ĀIPL augsta līmeņa tikšanās Ministru kabinetā. Tā bija jau divdesmitā šāda veida tikšanās, tādēļ tajā tika pārrunāts, kas līdz šim paveikts noteiktajās prioritārajās jomās, kā arī apspriesti ieteikumi tieslietu sistēmas efektivitātes uzlabošanai un citi uzlabojumi uzņēmējdarbības vidē.

Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas skar uzņēmējdarbības vides un investīciju drošību Latvijā, un panākta vienošanās, ka šis ir viens no zīmīgākajiem elementiem valsts konkurētspējas paaugstināšanā, tādēļ darbs turpināms, uzlabojot tiesu efektivitāti, nodrošinot vienveidīgu un paredzamu normatīvā regulējuma piemērošanu, sekmējot pilnvērtīgu un drošu e-vides izmantošanu un veicot citus pasākumus, kas vairotu sabiedrības uzticību un pārliecību par tieslietu jomas un likuma spēku valstī.

Līdztekus citiem jautājumiem tikšanās laikā tika izskatīts progresa ziņojums par ĀIPL rekomendāciju ieviešanu investīciju aizsardzības jomā. Tajā uzsvērts, ka vairāki ĀIPL priekšlikumi tiesu un tiesu nolēmumu varas stiprināšanai ir daļēji ieviesti. “Tiesas nolēmumu noturību, pamatotību un taisnīgumu nodrošina tiesnešu un valsts ierēdņu apmācības, konferences un citas pastāvīgas profesionālās attīstības iespējas,” minēts ziņojumā.

Tiesu prakses vienveidīgums nodrošināts ar tiesas nolēmumu publiskas pieejamības palīdzību, uzsvērts progresa ziņojumā, un atzinīgi novērtēts tas, ka ĀIPL ieteikumi ir ņemti vērā tiesu noslodzes izlīdzināšanas procesā.

Par Eversheds Bitāns darbību Ārvalstu Investoru padomē Latvijā:

Eversheds Bitāns aktīvi līdzdarbojas Ārvalstu investoru padomes darbībā jau sešus gadus. Birojs līdzdarbojas vairākās darba grupās, kas sniedz valdībai ieteikumus investīciju vides uzlabošanai Latvijā:

Ilze Kramiņa un Ģirts Rūda, zvērināti advokāti - Būvniecības darba grupa

Māris Vainovskis, vecākais partneris un Elīna Vilde, juriste - Tiesu sistēmas efektivitātes un investīciju aizsardzības darba grupa

Jūlija Sauša, juriste – Nodokļu politikas un nodokļu administrēšanas darba grupa

Māris Logins, zvērināts advokāts un Elīna Umbraško, zvērināta advokāta palīdze – Darba tiesību grupa

Māris Logins, zvērināts advokāts – Publisko iepirkumu darba grupa