Global menu

Our global pages

Close

Prasības nodrošinājums civilprocesā – tā piemērošana un turpmākā perspektīva

  • Latvia
  • Other

03-12-2013

Autori: Agris Bitāns, Lauris Rasnačs, Daiga Vilsone

Jurista Vārds, Nr.49(800), 03.12.2013.

Civilprocesa likums salīdzinoši īsā laika posmā ir piedzīvojis izmaiņas arī attiecībā uz prasības nodrošinājumu institūtu. Līdz ar to vienotas un paredzamas tiesu prakses iedibināšana prasības nodrošinājuma piemērošanā nodrošinātu arī efektīvāku lietas izskatīšanu pēc būtības. Šim jautājumam tika veltīts 2013. gada 21. marta konferences "Tiesu procesa efektivizācija" Civiltiesību sekcijas darbs. Šis raksts ir sava veida šīs sekcijas darba kopsavilkums.

Pareiza prasības nodrošinājuma piemērošana šobrīd ir kļuvusi vēl aktuālāka. Ne tikai tāpēc, ka CPL 140. panta pirmā daļa uzliek tiesai pienākumu izvērtēt prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu, bet arī tāpēc, ka lēmums par prasības nodrošinājuma piemērošanu nav pārsūdzams (CPL 141. pants) un jautājums par prasības nodrošinājuma atcelšanu ir jāizskata tiesai, kurai, nodrošinot prasību, bija zināmi tikai vienas puses argumenti, vai arī tiesai, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības (CPL 140. panta piektā daļa).

Pilna publikācija pieejama ŠEIT.