Global menu

Our global pages

Close

Personisko tiesību rašanās un izbeigšanās īpatnības

  • Latvia
  • Other

26-01-2016

Autors: Agris Bitāns

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā, LU 73.konferences rakstu krājums, 2015

Ir svarīgi zināt ikviena privāto tiesību regulējuma pastāvēšanas ciklu, t. i., to rašanos un izbeigšanos. Pareizai izpratnei par personisko tiesību rašanos un iz-beigšanos bez doktrināras vērtības ir arī liela praktiska nozīme. It sevišķi tādēļ, ka Latvijas tiesu prakse nav konsekventa attiecībā uz personisku prasījumu proce-suālās pārņemšanas iespējamību civillietā sakarā ar prasītāja nāvi.

Senāts ir atzinis noteiktas personiskas tiesības, kuras būtu nododamas, t. sk. arī mantojamas. Piemēram, Senāts pamatoti atzinis, ka ir mantojamas prasījuma tie-sības par uztura līguma atcelšanu vai prasījums par atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu un ar to cieši saistītais prasījums par uzteikuma un tā at-saukuma atzīšanu par spēkā neesošu, lai mirušā prasītāja tiesību pārņemšana būtu iespējama saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. panta pirmo daļu. Tiesu prakse atzīst procesuālo tiesību pārņemšanu attiecībā uz personiska rakstura prasībām, piemē-ram, uzturlīdzekļu piedziņas lietās, bērnam sasniedzot pilngadību. Savukārt prasī-juma tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu, pēc tiesas domām, nav man¬tojamas, tam kā pamatojumu norādot, ka šīm tiesībām ir “tīri personisks raksturs, jo tās nevar pastāvēt un līdz ar to arī tikt realizētas atdalīti no cietušās personas”.

Pilna publikācija pieejama šeit.