Global menu

Our global pages

Close

Vai gaidāmas izmaiņas e-grāmatām piemērojamajā PVN?

  • Latvia
  • Tax planning and consultancy

05-09-2016

Autore: Ingrīda Misiņa

www.ifinanses.lv 05.09.2016.

Dalībvalstu un grāmatu tirgotāju iebildumi ir beidzot sadzirdēti, un Eiropas Komisija ir sākusi rīkoties, lai rosinātu diskusiju par samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanu e-grāmatām.

Pēc Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta apkopotajiem datiem grāmatu izdošana veido lielāko mediju un izklaides industrijas daļu, par 18 mljrd. ASV dolāru pārsniedzot pat filmu biznesu. Turklāt, vērtējot no vides tiesību aspekta, iespiestai grāmatai draudzīgāka alternatīva – elektroniskā jeb e-grāmata – pēdējos gados arvien straujāk iekaro arī Eiropas Savienības (ES) tirgu. Tomēr pašreizējā ES tiesiskajā regulējumā, pēc industrijas pārstāvju domām, nepamatoti paredzēts piemērot atšķirīgas PVN likmes abiem grāmatu veidiem.

E-grāmatu PVN likmes regulējums

Eiropas Savienības Padomes Direktīvas Nr.2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) 96.pantā noteikts, ka vispārīgi preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai ir piemērojama PVN pamatlikme. Tomēr pastāv atkāpes no šī principa, kas ietvertas PVN direktīvas 98.pantā un paredz, ka samazinātas PVN likmes var tikt piemērotas, taču tikai tām preču piegādēm un to pakalpojumu sniegšanai, kas ietilpst PVN direktīvas III pielikumā "To preču piegāžu un to pakalpojumu sniegšanas saraksts, kam var piemērot 98.pantā minētās samazinātās likmes" norādītajās kategorijās. Minētā pielikuma 6.punktā paredzēta iespēja piemērot samazinātu PVN likmi visa veida fiziskā formātā izdotu grāmatu piegādei. Eiropas Komisijas (EK) nostāja par e-grāmatām ir industrijai neizprotama – e-grāmatas, ja tās tiek  piegādātas tiešsaistes režīmā vai tās lejupielādējot, ir klasificējamas nevis kā grāmatu piegāde, bet gan kā elektroniska pakalpojuma sniegšana.[1] Jau kopš e-grāmatu rašanās, īpaši pēdējo 3 gadu laikā, šo klasifikāciju ir kritizējuši ne vien nozares pārstāvji, bet arī ES dalībvalstis.

2 ES dalībvalstis – Francija un Luksemburga – pretēji EK norādēm pat veica grozījumus nacionālajā tiesiskajā regulējumā un no 01.01.2012. ieviesa samazināto PVN likmi e-grāmatām. Šādu dalībvalstu rīcību EK atzina par ES tiesību pārkāpumu, kā rezultātā tika uzsākta pārkāpuma procedūra un tiesvedības EST. 2015.gada martā EST atzina Francijas un Luksemburgas pārkāpumu samazinātas PVN likmes piemērošanā digitālo vai elektronisko grāmatu piegādei.[2]

Eiropas Komisijas centieni uzlabot PVN sistēmu


2015.gads vairumam e-grāmatu lasītāju iesākās ar nepatīkamām ziņām – 1.janvārī stājās spēkā tiesiskais regulējums, kas mainīja kārtību, kādā tiek aprēķināts PVN ES pārdotajām e-grāmatām. Proti, no 01.01.2015. telekomunikāciju pakalpojumiem, radio un televīzijas apraides pakalpojumiem, kā arī elektroniski sniegtiem pakalpojumiem PVN aprēķināšanas sistēma tika mainīta no izcelsmes sistēmas uz galamērķa sistēmu, tas ir, PVN aprēķina, ņemot par pamatu pircēja valstī piemērojamo PVN, nevis pārdevēja valsts likmi. Izmaiņas tika iesviestas, īstenojot centienus novērst tā saucamo labvēlīgākās likmes meklēšanu (rate shopping), ko uzņēmumi izmantoja, cenšoties veikt komercdarbību no valsts, kurā bija zemāka piemērojamā PVN likme. Tā kā lielāko e-grāmatu tirgus daļu veidoja tādu e-grāmatu gigantu kā "Amazon" un "Apple" pakalpojumi, kas tos sniedza no Luksemburgas (tobrīd 3% PVN likme), izmaiņas nepalika nepamanītas.

"Amazon" rīcība līdz EST spriedumiem, pārdodot e-grāmatas un izmantojot labvēlīgākus nosacījumus salīdzinājumā ar citās valstīs strādājošiem e-grāmatu tirgotājiem, tika nosodīta. Tomēr arī jauno regulējumu e-grāmatu tirgotāji neuztvēra viennozīmīgi pozitīvi, ņemot vērā lielos ieguldījumus, kādi bija jāveic, lai nodrošinātu programmatūras un grāmatvedības pielāgošanu jaunajām prasībām. Tādējādi tiesiskais regulējums, kas šķietami varēja arī samazināt e-grāmatu tirgotāju–smagsvaru dominanci tirgū, iespējams, radīja pretēju efektu.

Tomēr pozitīvi novērtēts cits jauninājums – no 01.01.2015. ieviestais PVN īpašais režīms – mini vienas pieturas aģentūras modelis (mini one stop shop (MOSS), saukts arī M1SS vai mini 1SS). MOSS modelis samazina administratīvo slogu un ir izveidots ar mērķi nodrošināt tiesisko noteiktību, kā arī ātru un savstarpēji saskanīgu lēmumu pieņemšanu par nodokļa maksātāju. Līdz ar to nodokļa maksātājs var nereģistrēties katrā preces vai pakalpojuma patēriņa valstī.

Piemēram, Latvijas nodokļa maksātājam "ABC", kas neveic uzņēmējdarbību Lietuvā, bet ir sniedzis elektronisku pakalpojumu – e-grāmatas lejupielādes iespēju personai Lietuvā, kas nav nodokļa maksātāja –, tiek nodrošināta iespēja uzskaitīt PVN par sniegto pakalpojumu, izmantojot īpašu tīmekļa vietni (Latvijā – Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma) bez nepieciešamības reģistrēties Lietuvā.

Eiropas Komisijas iniciatīva un sabiedrības iespēja iesaistīties

Ņemot vērā ES pastāvošo opozīciju, EK izstrādātajā un 07.04.2016. publiskotajā PVN rīcības plānā kā vienu no galvenajiem darbības virzieniem norādīja e-komerciju, tādējādi aptverot arī e-grāmatas. Šajā plānā, kas publicēts neilgi pēc Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta sagatavotā pārskata par e-grāmatām un to tirgu, atzīts, ka pašreizējais ES regulējums nav piemērots esošajai tehnoloģiskajai un ekonomiskajai situācijai, jo izstrādāts pirms 20 gadiem un uzskatāms par novecojušu. EK ir apņēmusies risināt šo jautājumu Vispārējās vienotās digitālās tirgus stratēģijas ietvaros. Plāns arī aicina uz politiskām debatēm par PVN likmju politikas reformu, piedāvājot apspriešanai 2 iespējamos reformas virzienus:

  1. virziens – visas dalībvalstis būs tiesīgas samazināt PVN likmi norādītām precēm un pakalpojumiem sarakstā, kas tiks regulāri pārskatīts;
  2. virziens – dalībvalstis būs tiesīgas brīvi pieņemt lēmumus par piemērojamajām likmēm to izvēlētām precēm un pakalpojumiem ar nosacījumu, ka šāda rīcība neradīs netaisnīgas konkurences risku vai nesamēroti nesarežģīs PVN sistēmu.


Jūlijā EK ir atkārtoti aktualizējusi jautājumu par pastāvošā tiesiskā regulējuma izmaiņām par e-grāmatām, lai tām nodrošinātu līdzvērtīgu tiesisko situāciju, kāda šobrīd pastāv attiecībā uz iespieddarbiem, aicinot plašāku sabiedrību paust savu viedokli. 25.07.2016. tika uzsākta sabiedriskā apspriešana par samazinātu PVN likmju piemērošanu elektroniskām publikācijām, un tā norisināsies līdz šī gada 19.septembrim. Šajā sabiedriskajā apspriešanā aicināts piedalīties ikviens, un tās mērķis ir ne vien iegūt ieskatu par sabiedrības attieksmi pret samazinātas vai nulles likmes ieviešanu elektroniskām publikācijām, bet arī apkopot informāciju par iespējamajām sekām, ko šādu likmju ieviešana varētu radīt.

Tālākā rīcība

Iespējamā EK rīcība par e-grāmatām piemērojamo PVN pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav skaidri definēta. EK ir likusi manīt, ka jebkādas izmaiņas PVN direktīvas III pielikumā norādīto preču un pakalpojumu, kam var piemērot samazinātu PVN likmi, sarakstā būs iespējamas, tikai vienojoties par vienu no PVN rīcības plānā minētajiem reformas virzieniem. Tomēr vienlaikus norādīts, ka jautājums par elektroniskām publikācijām, tostarp e-grāmatām, tiks izskatīts atsevišķi Vispārējās vienotās digitālās tirgus stratēģijas ietvaros.

EK līdz 2016.gada beigām plāno ierosināt Vispārējās vienotās digitālās tirgus stratēģijas normatīvā regulējuma izmaiņas, lai samazinātu uzņēmumu administratīvo slogu, kas radies dažādo PVN režīmu dēļ. EK ir ieskicējusi atsevišķus plānoto grozījumu mērķus, tomēr skaidra norāde uz iespējamām izmaiņām PVN likmē e-grāmatām tajos nav atrodama.

Lai kāds būtu pašreizējās nevienlīdzīgās situācijas starp iespiestām grāmatām un e-grāmatām novēršanas ceļš, ņemot vērā pieaugošo nozares spiedienu un EK uzsākto darbību, ir pamats domāt, ka izmaiņas vairs nebūs jāgaida ilgi. Līdz ar to pastāv iespēja, ka jau salīdzinoši drīz Latvijas tiesiskajā regulējumā varētu tikt veikti grozījumi, un e-grāmatu piegādei tiešsaistes režīmā vai tās lejupielādējot būs piemērojama jau cita – zemāka – PVN likme.

_________________

[1] Eiropas Savienības Tiesas (EST) 14.05.2014. spriedums lietā Nr.C‑219/13.

[2] EST 05.03.2015. spriedumi lietās Nr.C-479/13 un C-502/13.