Global menu

Our global pages

Close

Aansluitplicht Warmte

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

29-10-2010

Met name in gebieden waar er een gasnet aanwezig is, is het voor de warmteleverancier lastig om voldoende aansluitingen te realiseren op het warmtenet. De kleinverbruikers hebben dan de keuze om zich in plaats van het warmtenet op het in hetzelfde gebied aanwezige gasnet aan te sluiten. De wetgever is zich hiervan bewust. Tijdens de totstandkoming van de Warmtewet is gesproken over het opnemen van een wettelijke aansluitplicht op het warmtenet. Dit heeft echter tot onduidelijkheid geleid, waardoor de wetgever ervoor heeft gekozen om het realiseren van voldoende aansluitingen op het warmtenet elders in de energiewetgeving op te nemen, te weten in de Gaswet en op lokaal niveau veilig te stellen.

In het Wetsvoorstel van de Gaswet komt een aansluitplicht voor de gasnetbeheerder, met uitzondering bij de aansluitplicht voor de netbeheerder voor kleinverbruikers tot een doorlaatwaarde van 40 m3 per uur die zijn of worden aangesloten op het warmtenet als bedoeld in artikel 1 lid 1 c van de Warmtewet. De gasnetbeheerder zal niet verplicht worden om de kleinverbruiker tot een doorlaatwaarde van 40 m3 per uur die is of wordt aangesloten op het warmtenet, op het gasnet aan te sluiten. Het is onduidelijk of de netbeheerder de warmteklant "verplicht" bij een aanvraag tot aansluiting moet afwijzen, dan wel een discretionaire bevoegdheid heeft om alsnog tot aansluiting op het gasnet over te gaan. Gezien de discussie in de Warmtewet omtrent de aansluitplicht en de keuze om deze plicht elders in de energiewetgeving op te nemen, althans in de Gaswet veilig te stellen, lijkt het erop dat de gasnetbeheerder een warmteklant niet mag aansluiten, maar juist moet afwijzen. Slechts in dit geval zal de warmteleverancier voldoende aansluitingen kunnen bewerkstelligen.

In artikel 39 van de Warmtewet is opgenomen dat de provinciale staten en gemeenteraden bevoegdheden hebben bij aanleg, herstel, uitbreiding of vernieuwing van netten. Te denken valt dus aan het opnemen van bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening inzake de plicht tot aansluiting van woningen of gebouwen op het warmtenet. Dit komt in de praktijk veel voor.