Global menu

Our global pages

Close

Algemene verwachtingen en aanbevelingen

  • Netherlands
  • Employment law

03-07-2014

De veranderingen in het Nederlands arbeidsrecht zijn bedoeld om het ontslagsysteem meer consequenter en voorspelbaarder te maken, als gevolg waarvan het makkelijker zou worden voor werkgevers om arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te beëindigen. In de eerste jaren na invoering van de wijzigingen verwachten we echter meer gerechtelijke procedures (b.v. met betrekking tot de uitleg van de nieuwe regelgeving en in verband met vorderingen voor een (hogere) ontslagvergoeding). Gezien de nieuwe regels inzake de transitievergoeding en de ontslagvergoeding verwachten wij tevens dat de vakbonden en de ondernemingsraden actiever betrokken zullen worden in de (beginfase van de) ontslagprocedures, en meer specifiek bij reorganisaties als het om sociale plannen gaat. Gezien het voorgaande dient men te bedenken dat het voorstadium van belang zal zijn om de juiste beslissingen te nemen en de juiste voorbereidingen te treffen voor reorganisaties.

Onze algemene analyse is dat onder de nieuwe wet het moeilijker wordt voor werkgevers om een ontslag af te dwingen, maar het zal goedkoper worden.

Indien langdurige collectieve afvloeiingsregelingen worden overeengekomen (zoals in een sociaal plan), is het aan te bevelen dat werkgevers controleren of de gemaakte afspraken in overeenstemmingzijn met de nieuwe wet. Zo niet, dan kunnen die regelingen nietig zijn, of mogelijk dat werknemers recht hebben op een beeindigingsvergoeding uit het sociaal plan in aanvulling op de nieuwe dwingendrechtelijke vergoeding, bijvoorbeeld als er een specifieke ontslagroute wordt voorgeschreven. Voorts kan het voor werkgevers, ondernemingsraden en vakbonden raadzaam zijn om in een collectieve afvloeiingsregeling afspraken te maken over instelling van een ontslagcommissie, mits die afvloeiingsregeling de status van een CAO heeft.