Global menu

Our global pages

Close

Arbeidsrecht update - Regeerakkoord, ontslagrecht en WW

  • Netherlands
  • Employment law

20-11-2012

Op 29 oktober 2012 verscheen het regeerakkoord VVD - PVDA met de naam 'Bruggen slaan'. In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen voor de hervorming van het ontslagrecht en modernisering van de Werkloosheidswet. Vooral de plannen over de hervorming van het ontslagrecht roepen veel vragen op.

Adviesaanvraag UWV

Terwijl in het Lenteakkoord nog werd gepleit voor afschaffing van de preventieve ontslagtoets - een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de werkgever pas na verkregen toestemming van het UWV rechtsgeldig worden opgezegd - wordt deze toets in het regeerakkoord gehandhaafd in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan het UWV. De status van het UWV advies is onduidelijk: is rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk nadat positief advies van het UWV is verkregen of kan de arbeidsovereenkomst ook na negatief advies rechtsgeldig worden opgezegd? Volgens het regeerakkoord kan de rechter op verzoek van de werknemer het ontslag in het laatste geval ook ongedaan maken, hetgeen lijkt te impliceren dat instandhouding van het ontslag onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ook tot de mogelijkheden behoort.

Afwijking CAO

Op het moment dat in de collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure is advies van het UWV niet vereist. De vraag is wanneer een dergelijke alternatieve procedure aan deze eisen voldoet. Ook mag bij collectieve arbeidsovereenkomst worden afgeweken van het zogenaamde afspiegelingsbeginsel, het beginsel dat wordt gehanteerd om in het kader van bedrijfseconomisch ontslag te bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking dienen te worden gebracht. De kans dat vakbonden daarmee instemmen, achten wij vooralsnog klein.

Ontbindingsprocedure

De tweede manier om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontbinding door de kantonrechter. De route via de kantonrechter komt in de plannen van de regering per 1 juli 2014 te vervallen, tenzij er sprake is van een opzegverbod (wat met name speelt bij zieke werknemers) of indien het gaat om tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt. Met andere woorden, de UWV-route gaat (weer) de hoofdroute worden waarbij het UWV ontslagaanvragen binnen 4 weken zal gaan behandelen (nu is dat nog 6 weken).

Transitiebudget

Bij 'onvrijwillig ontslag' (inclusief het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd voor scholing in de vorm van een transitiebudget ter hoogte van ¼ bruto maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 4 bruto maansalarissen. Betaling van het transitiebudget is niet vereist indien betaling daarvan zou resulteren in het faillissement van de werkgever.

Ontslagvergoeding

Een ontslagen werknemer kan zich bovendien tot de rechter wenden. Indien de rechter van oordeel is dat het ontslag onterecht is gegeven of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan de rechter aan de werknemer een ontslagvergoeding toekennen ter hoogte van maximaal ½ maandsalaris per dienstjaar met een grens van € 75.000 bruto. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. De rechter zal bij de toetsing van het ontslag dezelfde criteria dienen te hanteren als het UWV. Hoger beroep is niet mogelijk.

Werkloosheidswet

Per 1 juli 2014 wordt de duur van de WW-uitkering verkort tot maximaal 2 jaar. Het eerste jaar is de uitkering net als op dit moment gerelateerd aan het laatstverdiende loon (danwel het maximum dagloon indien het laatstverdiende loon het maximum dagloon overstijgt). Het tweede jaar bedraagt de uitkering 70% van het wettelijk minimumloon.

Het eerder voorgestelde verhalen van de eerste 6 maanden van de WW-uitkering op werkgevers vindt geen doorgang. Daar staat tegenover dat de door werkgevers te betalen WW-premie met ingang van 1 januari 2014 zal worden verhoogd.

Op maandag 12 november 2012 is het regeerakkoord aangepast na het tumelt dat is ontstaan over de infkomensafhankelijke zorgpremie. Zo komt er 250 miljoen extra voor het verzachten van de ingrepen in de WW en het ontslagrecht. Op welke wijze dit budget wordt gebruikt voor de WW is nog onduidelijk

Tot slot

Zoals aangeven zijn de plannen over de hervorming van het ontslagrecht nog allesbehalve duidelijk. Zodra concretere informatie beschikbaar is, zullen wij dat met u delen.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.