Global menu

Our global pages

Close

Beheerders van private netten opgelet. Nieuwe wetgeving in werking op 20 juli 2012

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

02-08-2012

Op 20 juli 2012 is de wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van de elektriciteit en gas) (Stb.334) inwerking getreden met uitzondering van artikel XIX (“de Wet”).

Voor de praktijk betekent dit voor de beheerders van private netten dat de termijn van vier maanden is ingegaan, waarbinnen de NMa moet worden verzocht te besluiten of de eerdere vrijstelling of verleende ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder kan worden vervangen door een nieuwe ontheffing. Dit geldt echter niet voor de ontheffinghouder die een ontheffing heeft op grond van artikel 15 lid 2 onderdeel b van de Elektriciteitswet en artikel 2 lid 1 onderdeel b van de Gaswet zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van de Wet. Het gaat hier om de ontheffingsgrond met betrekking tot een net dat bestemd is om een aantal samenwerkende natuurlijke personen of rechtspersonen te voorzien van elektriciteit of gas en de samenwerking van deze personen een betrouwbaar, duurzaam doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding in hun vestigingen ten doel heeft. Hiervoor geldt namelijk een ander regime.

Wordt het verzoek aan de NMa niet binnen vier maanden ingediend, dan vervalt de ontheffing of de vrijstelling op 20 juli 2013, een jaar na inwerkingtreding van de Wet.