Global menu

Our global pages

Close

Belemmeringen in de Warmtewet zullen worden weggenomen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

14-01-2011

Bij brief d.d. 20 december 2010 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken ("de Minister") zich uitgelaten over de Warmtewet. De Minister heeft aangegeven dat de bevindingen van de Rebel-groep dat onderzoek heeft gedaan naar factoren die een rol spelen bij investeringsbeslissingen voor nieuwe warmteprojecten en het effect hierop de ingeslagen weg van de wijziging van de Warmtewet alvorens deze in werking te laten treden bevestigen.

De uitkomst van het onderzoek van de Rebel-groep is dat veel warmteleveringsprojecten financieel niet haalbaar lijken te zijn. Het dubbele tariefstelsel (combinatie van maximumprijs en de redelijke prijs), dat onderdeel vormt van de oorspronkelijke tekst van de Warmtewet, heeft volgens de onderzoekers een drukkend effect op de rendementen van warmtelevering voor nieuwe projecten. De mogelijke toepassing van de terugwerkende kracht bij de tariefbepaling en de beperkte mogelijkheden tot pooling worden door de onderzoekers ook benoemd als bijkomende nadelige gevolgen van de Warmtewet voor de rentabiliteit van warmtenetten. In het onderzoek is verder naar voren gekomen dat grootste zorgen van de stakeholders (warmteleveranciers, warmteproducenten, decentrale overheden, de verbruikers, de ontwikkelaars en de financiers) liggen op het vlak van:

1. de complexe administratieve omgeving en hieruit voortvloeiende lasten;

2. het gebrek aan transparantie door het dubbele prijsmechanisme;

3. de voorspelbaarheid van het aantal aansluitingen.

De Minister ziet de uitkomst van het onderzoek van de Rebel-groep als een bevestiging om de huidige tekst van de Warmtewet met betrekking tot de belemmeringen, dubbele tariefstelling, de beperkte mogelijkheden om projecten te poolen en de terugwerkende kracht, aan te passen. Het doel van de wijziging van de huidige tekst van de Warmtewet zal zijn deze belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen, onder behoud van leveringszekerheid en tariefbescherming voor warmtegebruikers.