Global menu

Our global pages

Close

Cessie van een vordering

  • Netherlands
  • Banking and finance - Articles

28-11-2008

Hoe werkt in Nederland de procedure voor het leveren of cederen van een vordering, die een crediteur op een debiteur heeft, aan een derde? Nederlands recht vereiste tot 1 oktober 2004 dat voor de levering van een vordering altijd én een akte én de mededeling van levering aan de debiteur van de over te dragen vordering. Was niet aan deze voorwaarden voldaan dan was er geen sprake van een juridisch volmaakte overdracht van de vordering. Vijf jaar later is dit onderwerp nog steeds actueel.

Deze mededelingsplicht aan de debiteur, vormde een ongewenste verplichting voor marktpartijen. Bij securitisatie, factoring, financiering van handelsvorderingen, waar (een bundel van) vorderingen aan een derde wordt overgedragen, werd de verplichting om de overdracht aan de debiteur mede te delen vaak als niet praktisch en, veel belangrijker, commercieel onwenselijk gezien.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de marktpartijen, werden praktische alternatieven toegepast. Bij securitisaties werd bijvoorbeeld de verplichte mededeling aan de debiteur uitgesteld. Dit werd meestal gedaan in combinatie met pandrechtarrangementen om te compenseren dat de levering en daarmee de gehele overdracht, zolang nog geen mededeling aan de debiteuren had plaatsgevonden, juridisch imperfect was. Een kennelijk risico is dat de mededeling feitelijk te laat plaatsvindt, bijvoorbeeld nadat de betreffende debiteur reeds failliet is gegaan. In geval van faillissement van de debiteur worden de verhaalsrechten van de verkrijgende crediteur sterk beperkt. Bij factoring bijvoorbeeld, heeft de factoringmaatschappij een beduidend sterker recht tegen de debiteur als de overdracht perfect is (en zij in feite 'eigenaar' is van de vordering) dan wanneer zij in de positie verkeert dat zij slechts de houder is van een (stil) pandrecht. Dat wordt met name duidelijk bij daadwerkelijke incasso van de betreffende vordering(en).

Per 1 oktober 2004 is de procedure voor het leveren of cederen van een vordering gewijzigd. De verplichting voor een juridisch perfecte cessie om aan een debiteur mededeling te doen is gedeeltelijk komen te vervallen. Gedeeltelijk, aangezien alleen rechten die op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan al bestaande rechtsverhouding, binnen het bereik van de herziene procedure kunnen vallen. Let op: de oude wijze van cessie (akte plus mededeling) is nog steeds van kracht.

De cessie kan sindsdien rechtsgeldig worden geëffectueerd door het enkele passeren van een notariële akte dan wel door een, bij de Belastingdienst geregistreerde onderhandse akte. Toch is de mededeling nog steeds een relevant onderdeel van cessie. De debiteur is namelijk pas ná; mededeling verplicht te betalen aan de derde verkrijgende partij. Alleen door mededeling kan worden voorkomen dat de debiteur nog rechtsgeldig kan betalen aan haar voormalige crediteur tot het moment dat zij een mededeling heeft ontvangen van de cessie, de debiteur kwijting zal moeten worden verleend voor betaling aan de voormalige crediteuren. Na mededeling kan de debiteur slechts rechtsgeldig een betaling verrichten aan en gekweten worden jegens de verkrijger van de vordering.

Het schrappen van de mededeling verplichtingvoor een geldige cessie van een vorderingnaar Nederlands recht heeft aanzienlijke invloed kunnen hebben op de Nederlandse financieringspraktijk. Voornamelijk factoring maatschappijen, ondernemingen betrokken bij securitisatie en andere instellingen betrokken bij (bulk)cessie van vorderingen zullen hunvoordeel hebben kunnen doen met de verlichte procedure voor cessie en de verbeterde bescherming voor grote crediteuren die daaruit zal volgen.

Samenvattend: wil men als crediteur een vordering op een debiteur leveren (en daarmee overdragen) aan een derde dient er een akte(een schriftelijk stuk ondertekend door zowel crediteur als derde die strekt tot levering van de vordering op de debiteur door de crediteur aan de derde) te worden opgemaakt. Die aktemoet of (i) notarieel worden verleden, of (ii) geregistreerd worden bij de Belastingdienst of (iii) de overdracht bij akte moet aan de debiteur worden medegedeeld wil er van een rechtsgeldige levering (cessie) plaatsvinden. De debiteur zal pas bevrijdend betalen aan de nieuwe schuldeiser na mededeling van de cessie.