Global menu

Our global pages

Close

Contouren Wind op Zee

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure - Clean energy

06-10-2014

Minister Kamp en Minister Schultz van Haegen hebben in een brief van 26 september jl. aan de Tweede Kamer de contouren neergezet voor de verdere ontwikkeling van wind op zee.

Windlocaties

De windopgave uit het Energieakkoord zal waarschijnlijk binnen drie gebieden worden gerealiseerd. Als eerste zal het al in 2009 aangewezen gebied Borssele buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust worden ontwikkeld. Daarna worden de windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse Kust gerealiseerd. Beoogd wordt aan deze twee gebieden een smalle strook van maximaal twee nautische mijl toe te voegen binnen de 12-mijlszone. Dit is ingegeven door de substantiële kostenreductie die kan worden behaald bij het bouwen binnen de 12-mijlszone.

De windopgave uit het Energieakkoord zal waarschijnlijk binnen drie gebieden worden gerealiseerd. Als eerste zal het al in 2009 aangewezen gebied Borssele buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust worden ontwikkeld. Daarna worden de windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse Kust gerealiseerd. Beoogd wordt aan deze twee gebieden een smalle strook van maximaal twee nautische mijl toe te voegen binnen de 12-mijlszone. Dit is ingegeven door de substantiële kostenreductie die kan worden behaald bij het bouwen binnen de 12-mijlszone.

Voor het aanwijzen van deze gebieden wordt een formeel traject tot wijziging van het Nationaal Waterplan 2015-2021 gevolgd. Bij de voorbereiding daarvan wordt een milieueffectrapport opgesteld, waarbij alternatieven worden bezien. Mede op grond daarvan wordt besloten of deze gebieden daadwerkelijk kunnen worden aangewezen voor windenergie. Het voorstel is voorts om de bestaande vergunningen te laten vervallen.

Net op zee

TenneT is aangewezen als netbeheerder op zee. De aanwijzing van TenneT levert circa 10% kostenreductie op. Het voorstel is dat TenneT de aansluiting zal realiseren met het plaatsen van vijf gestandaardiseerde platforms van 700 MW, die met twee 220kV-kabels worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Op het platform worden de windturbines van de windparken rechtstreeks aangesloten, twee windparken per platform. Dit wijkt af van de huidige praktijk waarbij elk windturbinepark met een individuele verbinding naar land wordt aangesloten. De komende tijd zal TenneT dit plan nader uitwerken in het kader van het offshore netontwikkelingsplan.

Wetsvoorstel windenergie op zee

Het wetsvoorstel wind energie op zee zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden, waarin onder andere wordt opgenomen dat binnen de aangewezen gebieden het Rijk kavelbesluiten zal nemen. Het kavelbesluit bepaalt waar een windturbinepark gebouwd en geëxploiteerd mag worden en onder welke voorwaarden. De voorwaarden zullen flexibiliteit bieden voor het ontwerp van het windturbinepark.

Daarnaast wordt de windvergunning geïntroduceerd. De selectie aan wie de vergunning wordt verleend vindt per kavel plaats via een aparte tender in de SDE+, in een systeem waarbij de partij met de laagste bieding de subsidie krijgt. De laagste bieder verkrijgt de SDE+ subsidie en de windvergunning voor de exploitatie van het windturbinepark, dit in afwijking van de huidige parken die voor vergunning en subsidie aparte trajecten hebben moeten doorlopen.