Global menu

Our global pages

Close

De Warmtewet en de Warmteregeling in de praktijk

  • Netherlands
  • Other

11-09-2014

Na de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014 zijn er duidelijke signalen dat er praktische knelpunten zijn bij de uitvoering. De bevindingen en conclusies ten aanzien van een aantal knelpunten heeft Minister Kamp in zijn brief van 7 juli jl. aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Voor een deel van de knelpunten geldt dat deze kunnen worden verklaard door verschillen in interpretatie van wettelijke bepalingen. In die gevallen geldt veelal dat partijen in onderling overleg of in overleg met de ACM tot pragmatische oplossingen kunnen komen. Maar er zijn ook knelpunten in de uitvoering geadresseerd die aanpassing van de regelgeving vragen. Omdat een aantal knelpunten die marktpartijen nu ervaren binnen afzienbare tijd moet worden opgelost, zal de Minister, vooruitlopend op een evaluatie van de Warmtewet, op korte termijn een wetswijzigingstraject in gang zetten. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Verwachting is dat in het voorjaar van 2015 een voorstel tot wijziging van de Warmtewet bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.