Global menu

Our global pages

Close

Decentrale energieprojecten: participatie afnemers en andere stakeholders

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

13-01-2010

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van decentrale energieproductie en levering van duurzame energie is de betrokkenheid van afnemers en andere betrokken stakeholders. Voor het vaststellen van het juridische kader waarin participatie door afnemers kan worden gestructureerd is het van belang vast te stellen hoe het project wordt gefinancierd en welke winst- en andere financiële rechten aan participanten worden toegekend. Vervolgens kan de participatiestructuur en het eventueel van toepassing zijnde toezicht worden vastgesteld. Een veel voorkomende wijze van financiering is het verschaffen van kapitaal door de oprichters van het energiebedrijf en mogelijk later toetredende participanten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de naamloze en besloten vennootschap (N.V. of B.V.), waarin via aandelen wordt deelgenomen. Ook  kan gebruik worden gemaakt van een coöperatie, een stichting of een personenvennootschappen, zoals een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Bij het aanbieden van participaties in decentrale energieprojecten is het van belang rekening te houden met eventuele toepasselijkheid van de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). De Wft schrijft voor dat het onder omstandigheden vereist kan zijn dat er in het kader van de participaties een vergunning als (beheerder van) een beleggingsinstelling wordt verkregen of dat er een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus beschikbaar is. Het is van belang om - mede gezien de implicaties die een vergunning- of prospectusplicht met zich brengt - reeds bij de structurering van de participatiestructuur rekening te houden met deze aspecten.