Global menu

Our global pages

Close

DNB gaat actief concernfinancieringsmaatschappijen controleren

  • Netherlands
  • Banking and finance - Articles

21-04-2010

De Nederlandse Bank ("DNB"), de toezichthouder op (onder andere) banken, heeft medio april organisaties aangeschreven die diensten verlenen en/of adviezen verstrekken aan concernfinancieringsmaatschappijen of dit zijn. DNB wenst deze organisaties en de concernfinancieringsmaatschappijen te informeren over het onderzoek dat zij in 2010 wenst uit te voeren naar concernfinancieringsmaatschappijen.

De Wet op het financieel toezicht ("Wft") bepaalt dat het verbod om zonder bankvergunning het bankbedrijf uit te oefenen, niet geldt voor een 'concernfinancieringsmaatschappij' die opvorderbare gelden aantrekt door middel van het uitgeven van effecten en over een garantie van een vergunninghoudende bank of haar moedermaatschappij beschikt voor het aantrekken van het totale bedrag van opvorderbare gelden en die ten minste 95 procent van zijn balanstotaal als krediet binnen haar concern uitzet (zo volgt uit artikel 3:2 Wft).

DNB wenst de toepasselijke regelgeving onder de aandacht van concernfinancieringsmaatschappijen te brengen aangezien DNB heeft geconstateerd dat er concernfinancieringsmaatschappijen zijn die actief gebruik maken van de vrijstellingsregeling maar niet voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden. Om die reden zal DNB in 2010 actief gaan controleren of concernfinancieringsmaatschappijen normconform handelen.

De relevante wetgeving is complex en niet altijd even duidelijk. De Wft schrijft echter voor dat op elk moment voldaan wordt aan de gestelde eisen. Het is voor concernfinancieringsmaatschappijen van groot belang om voldoende inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving te hebben en de interne organisatie zo in te richten dat er intern voortdurend toezicht wordt gehouden op naleving van voornoemde normen. Eversheds Faasen kan u hierbij helpen. Zowel juridisch door het verschaffen van inzicht in wet- en regelgeving, als praktisch door het samen met u op een zo efficiënt mogelijk wijze inrichten van uw bedrijfsvoering zodat aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Onaangename verrassingen van DNB kunnen hiermee worden voorkomen.

Uiteraard zijn wij graag bereid u nader te informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, wilt u van advies worden voorzien of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennis met ons maken? Neem dan contact met ons op; wij staan u graag te woord. U kunt ons via de nevenstaande contactgegevens bereiken.