Global menu

Our global pages

Close

Eigendom kabels en leidingen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

07-09-2009

Het juridische kader van kabels en leidingen is op 1 februari 2007 ingrijpend veranderd. De hoofdregel is dat aan een aanlegger van een kabel- of leidingnetwerk of diens rechtsopvolger de eigendom van de kabels en leidingen toebehoort. Voor nieuw aan te leggen netten levert de nieuwe eigendomsstructuur geen problemen op. Voor bestaande netwerken blijkt het vaak niet mogelijk om aan te tonen wie de bevoegde aanlegger, dan wel diens rechtsopvolger is. Deze problematiek moet worden opgelost door een wetsvoorstel, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt.

Overdracht van een net 

De bevoegdheid van een aanlegger van een kabel- of leidingnetwerk kan onder meer voortvloeien uit een gedoogplicht, vergunning, overeenkomst of een gevestigd opstalrecht.

Vanwege tijdsverloop, een onjuiste of gedeeltelijke inschrijving in het kadaster dan wel een ondoorzichtige administratie, komt het met enige regelmaat voor dat de grondslag op basis waarvan in het verleden tot het aanleggen van kabels of leidingen is overgegaan, niet meer (volledig) kan worden herleid.

Het wetsvoorstel dat in deze nieuwsbrief wordt besproken, biedt in een dergelijk geval uitkomst.

Was de aanlegger wel of niet bevoegd?

Een groot aantal netten (ongeveer 1,75 mln. kilometer kabel- en leidingnetwerken) is nog niet in de openbare registers en in de kadastrale registratie opgenomen. Voor een groot deel van deze netten is het vaak niet mogelijk om aan te tonen wie ten aanzien van de op 1 februari 2007 reeds bestaande netten de bevoegde aanlegger dan wel diens rechtsopvolger is. In veruit de meeste gevallen is de reden hiervan gelegen in het feit dat het desbetreffende net een geruime tijd geleden is aangelegd en de documentatie daarvan niet meer (volledig) is te achterhalen.

Het wetsvoorstel introduceert artikel 155a Overgangswet NBW en artikel 36 lid 5 Kadasterwet.

Artikel 155a Overgangswet komt degene die zich op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg, tegemoet: die (rechts)persoon kan overgaan tot inschrijving van het net in de openbare registers en kan dat net - derhalve - overdragen en bezwaren. Omstandigheden waaruit kan blijken of de inschrijver zich eigenaar gedroeg, zijn onder meer:

  • een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in de zin van de Telecommunicatiewet die bij de OPTA was geregistreerd;
  • een bedrijf genoemd in de Regeling distributiegebieden waterleidingbedrijven ten aanzien van de netwerken in het distributiegebied waarin het bedrijf volgens deze Regeling zorg droeg voor de drinkwatervoorziening;
  • degene die op grond van de Elektriciteitswet of de Gaswet voor het beheer van het betreffende net een beheerder had aangewezen;
  • degene die het net voor zichzelf exploiteert.

Indien de inschrijving in de Staatscourant en een dagblad is gepubliceerd, vervalt het recht van derden om (het recht op) het net op te eisen één jaar na de dag van de laatste publicatie, tenzij voordien een dagvaarding inzake een vordering ex artikel 3:27 BW in de openbare registers is ingeschreven.

Aan degene die tijdens de éénjaarstermijn bij een rechtshandeling onder bijzondere titel een zakelijk recht op het net verkrijgt, kunnen in beginsel geen rechten van derden worden tegengeworpen. Dit is slechts anders indien die derde vóór die verkrijging en binnen voornoemde éénjaarstermijn een dagvaarding heeft doen inschrijven in de openbare registers of de verkrijger het recht van die derde kende.

Artikel 36 lid 5 Kadasterwet bevat regels met betrekking tot de inschrijving van publicaties als bedoel in voormeld lid 2 van artikel 155a Overgangswet middels een met inachtneming van artikel 37 Kadasterwet opgemaakte notariële verklaring. Aan deze verklaring dient een bewijsstuk te worden gehecht omtrent de (datum en plaatsing van de) publicatie. Een kopie van de publicatie zal hiervoor veelal voldoen.

Samenvattend

Een aanvullende overgangswetgeving wordt voorgesteld waarin wordt geregeld dat degene die zich op 1 februari 2007 als eigenaar van een net gedroeg, bevoegd is om zich als eigenaar van het net in te schrijven in het kadaster. Hierna is overdracht of bezwaring van het net voor een eigenaar eenvoudig.

Een inschrijving als eigenaar in het kadaster als bedoeld onder de voorgestelde overgangsregeling is onderworpen aan een verzetsregeling op grond waarvan derden één jaar de tijd hebben om zich tegen deze inschrijving te verzetten en aan te tonen dat zij eigenaar van het net zijn.

Deze overgangsregeling moet de hele problematiek rond het bewijs van eigendom van netten wegnemen.

Meer weten?

Eversheds Faasen kan u nader adviseren over de betekenis van het wetsvoorstel voor uw situatie. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren over uiteenlopende aspecten op het terrein van (de overdracht van) netten, de Elektriciteitswet, de Gaswet, de aanstaande Warmtewet en gerelateerde wet en regelgeving.

Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u eens vrijblijvend kennis met ons maken? Neem dan contact met ons op. U kunt ons via de nevenstaande contactgegevens bereiken.