Global menu

Our global pages

Close

Flex B.V. Invoering van een meer flexibel vennootschapsrecht voor B.V.'s

  • Netherlands
  • Corporate

15-06-2012

Een wetsvoorstel welke materiële wijzigingen brengt in de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("B.V.'s") is aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet vereenvoudiging en Flexibilisering B.V.-recht en haar invoeringswet zullen in werking treden op 1 oktober 2012.

De nieuwe wetgeving zal een aantal dwingendrechtelijke bepalingen afschaffen als gevolg waarvan de statuten van een B.V. veel meer op maat kunnen worden gemaakt, zulks in overeenstemming met de wensen van de aandeelhouders van en andere belanghebbenden in de B.V. Hierna zullen de belangrijkste wijzigingen waarin de wetswijziging voorziet toegelicht worden.

1.1 Aandelenkapitaal. Kapitaalbescherming
Een aantal vereisten in verband met het aandelenkapitaal zullen worden afgeschaft. Het betreft het vereiste van een verplicht minimum geplaatst kapitaal van EUR 18.000 bij de oprichting van de B.V., en het vereiste van een bankverklaring dat het te storten bedrag op de uit te geven aandelen bij oprichting is betaald voorafgaande aan de oprichting.

Indien aandelen in natura worden volgestort zal de accountantsverklaring niet langer meer vereist zijn. Een beschrijving en waardering op te maken door de oprichters of, bij uitgifte na oprichting, de bestuurders van de B.V., zullen nog steeds vereist zijn. Voorts zullen aandelen nog steeds een nominale waarde moeten hebben, echter kan de nominale waarde ook in een andere valuta luiden dan de euro.

Aandelen zullen nog steeds op naam luiden, echter het uitgeven van aandeelbewijzen voor aandelen zal toegestaan zijn. Een andere wijziging is dat het creëren van aandelen zonder stemrecht en aandelen zonder winstrechten of gerechtigheid tot de reserves mogelijk wordt.

De huidige bepalingen die van toepassing zijn op de verkrijging van goederen van een oprichter of aandeelhouder binnen twee jaar na inschrijving in het handelsregister worden gewijzigd. De beschrijving en de accountantsverklaring over de op te maken beschrijving komen te vervallen. Het bestuur zal moeten vaststellen onder welke omstandigheden dergelijke transacties geïmplementeerd mogen worden.

Er zullen meer mogelijkheden komen om aandelen in te kopen. De bepaling dat inkoop van aandelen verboden is indien deze is uitgevoerd na 6 maanden na het verstrijken van een boekjaar waarvoor geen jaarrekening is vastgesteld, zal komen te vervallen. De minimumeis zal zijn dat ten minste één aandeel met stemrecht door een andere partij zal moeten worden gehouden dan door de vennootschap zelf. De crediteurenverzetstermijn van 2 maanden in geval van een vermindering van het aandelenkapitaal zal worden afgeschaft. De huidige bepalingen omtrent het verstrekken van leningen of het verlenen van zekerheden met het oog op het nemen van aandelen in het kapitaal van de B.V. zullen worden gewijzigd, waarbij een aantal strikte beperkingen en verboden zullen worden afgeschaft. Het bestuur zal in een specifiek geval moeten bepalen of financiële steunverlening, indien verstrekt door de B.V., in het vennootschappelijk belang van de B.V. is. Financiële steunverlening zal in de toekomst mogelijk zijn in een geval waarin de vennootschap reserves heeft.

1.2 Blokkeringsregeling
Een blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen in de statuten van een B.V. is niet langer verplicht. Indien geen bepaling is opgenomen in de statuten (welke bepaling een goedkeuringsregeling of een aanbiedingsregeling kan bevatten of expliciet kan bepalen dat er geen blokkeringsregeling van toepassing is), dan zal een aanbiedingsregeling, zoals opgenomen in de nieuwe wet, van toepassing zijn. Op maat gemaakte blokkeringsregelingen, zoals die thans vaak worden overeengekomen tussen de aandeelhouders van een B.V., zullen mogelijk zijn. Ook een bepaling op grond waarvan overdracht van aandelen gedurende een bepaalde periode is uitgesloten is mogelijk.

1.3 Extra verbintenissen
Een nieuwe mogelijkheid is, dat opgenomen kan worden in de statuten dat duidelijk gedefinieerde verplichtingen voor aandeelhouders zullen gelden (zoals bijvoorbeeld de verplichting om de B.V. van extra kapitaal te voorzien). Indien de statuten dergelijke bepalingen bevatten zal een nieuwe aandeelhouder daar automatisch aan gebonden zijn vanaf het moment van verkrijging van zijn aandelen. Onder het huidige recht is dat expliciet niet mogelijk. Voor bestaande aandeelhouders geldt, dat deze extra verbintenissen slechts met hun instemming kunnen worden ingevoerd. Voor aandeelhouders die onder bijzondere titel aandelen verkrijgen nadat de extra verbintenissen in de statuten zijn ingevoerd, is deze instemming niet vereist.

1.4 Uitkeringen aan aandeelhouders
Een uitkering van winst of een uitkering uit de reserves van de B.V. zal mogelijk zijn, op voorwaarde dat de B.V. daarna in staat zal zijn om aan haar verplichtingen te blijven voldoen. De parlementaire geschiedenis noemt een periode van 12 maanden vanaf het moment van uitkering waarin de B.V. aan haar verplichtingen zal moeten voldoen, maar of dit een harde grens is, is niet zeker. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om een uitkering te doen behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Het bestuur mag zijn goedkeuring aan een voorgenomen uitkering niet geven indien het weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de B.V. - na de uitkering - niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien - achteraf gezien - blijkt dat de B.V. haar schulden niet meer kan voldoen, dan zijn de leden van het bestuur die dit wisten of redelijkerwijs hadden behoren te voorzien hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort Hetzelfde geldt voor degene (aandeelhouder) die een dergelijke uitkering heeft ontvangen, terwijl hij wist of redelijkerwijs had behoren te voorzien dat de B.V. na de uitkering haar schulden niet meer kon voldoen. Een bestuurder die kan aantonen dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de uitkering te voorkomen, zal zich kunnen disculperen.

1.5 Stemrecht verbonden aan aandelen en aandeelhoudersvergaderingen
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zal de nieuwe wetgeving voorzien in de mogelijkheid tot het creëren van aandelen zonder stemrecht en aandelen zonder winstrechten of gerechtigheid tot de reserves. Houders van aandelen zonder stemrecht zullen gerechtigd zijn tot het bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen. In principe kunnen op aandelen met een gelijke nominale waarde een gelijk aantal stemmen worden uitgebracht. De statuten kunnen echter van dit principe afwijken. De huidige beperkingen hieromtrent zullen worden afgeschaft. Houders van certificaten van aandelen zullen alleen het recht hebben om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen indien zulks is bepaald in de statuten.

Een aandeelhoudersvergadering kan bijeen worden geroepen binnen 8 dagen (thans 15 dagen). Daarnaast is het mogelijk om aandeelhoudersvergaderingen buiten Nederland te houden. Aandeelhoudersbesluiten mogen ook buiten vergadering worden genomen indien alle personen met het recht tot het bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen (i) dergelijke besluitvorming buiten vergadering hebben goedgekeurd en (ii) hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. Het vereiste van een unaniem besluit en de onmogelijkheid om besluiten buiten vergadering te nemen indien er personen zijn met rechten welke de wet toekent aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zal worden afgeschaft.

1.6 Bestuur
De statuten kunnen bepalen dat de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort bevoegd is om een directeur te benoemen, op voorwaarde dat iedere houder van aandelen met stemrecht deel mag nemen in het besluitvormingsproces betreffende de benoeming van ten minste één directeur. Hiernaast kunnen de statuten bepalen dat een orgaan van de B.V. instructies kan geven aan het bestuur.

1.7 Geschillenregeling
De geschillenregeling zal ook aanzienlijk wijzigen. De nieuwe wetgeving bepaalt dat, in specifieke gevallen, aandeelhouders de mogelijkheid hebben om uit te treden of een andere aandeelhouder uit kunnen stoten.

Onder de nieuwe regeling zal het niet langer noodzakelijk zijn om te wachten totdat tegen het vonnis betreffende (i) uittreding of uitstoting en (ii) vaststelling van de prijs geen beroep meer kan worden ingesteld. Een beroep zal geen vertragend effect hebben.

De mogelijkheden voor een aandeelhouder om uit te treden zullen worden uitgebreid. Onder de nieuwe regeling zal een aandeelhouder niet alleen kunnen vorderen dat hij door zijn medeaandeelhouders wordt uitgekocht maar kan hij ook een vordering tot uittreding tegen de B.V. zelf instellen.

Hiernaast zal de rechtbank geen deskundigen meer hoeven te benoemen om de waarde voor aandelen vast te stellen indien de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst een duidelijke maatstaf voor het bepalen van die waarde bevat. In een dergelijk geval kan de rechtbank zelf de waarde vaststellen (tenzij de met behulp van de maatstaven vastgestelde waarde kennelijk onredelijk is). Hangende de procedure kan de rechtbank een voorlopige voorziening instellen totdat de aandelen zijn overgedragen.

Versnelde gerechtelijke procedures zijn mogelijk indien de aandeelhouders van de B.V. overeenstemming hebben bereikt over de uittreding van één of meer aandeelhouders maar geen overeenstemming hebben bereikt over de prijs welke voor de aandelen betaald moet worden.

1.8 Overgangsregeling
Een wijziging van de statuten van de B.V. zal niet vereist zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. De algemene regel is dat de nieuwe wetgeving direct van kracht zal zijn en bepalingen van de huidige statuten opzij kan zetten. Er zullen een aantal verplichte wijzigingen doorgevoerd moeten worden indien de keuze zal worden gemaakt om een wijziging in de statuten aan te brengen. Dit betreft de rechten welke de wet thans toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de uitoefening van de taken van de raad van commissarissen in geval van ontstentenis of belet van éen of meer commissarissen. De houders van dergelijke certificaten dienen geregistreerd te worden in het aandeelhoudersregister binnen één jaar nadat de nieuwe wetgeving van kracht is geworden.

1.9 Conclusie
Er zullen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd worden in het Nederlandse vennootschapsrecht. Afhankelijk van de specifieke eisen van de aandeelhouders en de leden van het bestuur adviseren wij u om de statuten na te laten kijken en, indien vereist, aan te laten passen. Wij zijn gaarne bereid om in meer detail te adviseren over de wijzigingen.