Global menu

Our global pages

Close

Flexibele arbeid - ingangsdatum 1 januari 2015 / 1 juli 2015

  • Netherlands
  • Employment law

03-07-2014

Wijzigingen van kracht per 1 januari 2015

Opzegging aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd

De werkgever is per 1 januari 2015 verplicht om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van ten minste zes maanden uiterlijk één maand vóór de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten weten of de overeenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij niet naleving van deze verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato. Graag merken we op dat ook in het geval de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar de werkgever de werknemer niet uiterlijk één maand vóór de einddatum hierover heeft geinformeerd, de werkgever verplicht is de werknemer een vergoeding te betalen tot een maandsalaris.

Op dit moment bestaat zo'n verplichting nog niet, maar het is gebruikelijk om werknemers tijdig te laten weten of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet wordt verlengd. Om deze sancties te voorkomen, adviseren wij om de aanzegdata in de electronische agenda’s te zetten.

Proeftijd

In tegenstelling tot de huidige wetgeving, is het per 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van 6 maanden of korter. Een proeftijd kan overeengekomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden en een (1) dag of langer.

De regering verwacht dat dit, in combinatie met de wijzigingen in de regels met betrekking tot opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd, minder gebruik zal worden gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor korte tijd.

Concurrentiebeding

In beginsel zullen concurrentiebedingen (inclusief relatiebedingen) in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met ingang van 1 januari 2015 verboden zijn, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk kan aantonen welke zwaarwegende ondernemingsbelangen hij heeft die bescherming door middel van een concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Hoewel het voorgaande naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een vermindering van de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd, lijkt het nog steeds mogelijk om een (correct opgesteld) concurrentiebeding af te spreken. Uit jurisprudentie zal blijven wanneer dit het geval zal zijn. Indien een concurrentiebeding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en geen motivatie in dit kader is opgenomen, is het concurrentiebeding vernietigbaar.

Wijziging van kracht per 1 juli 2015

Opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien (i) de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer bedraagt dan twee jaar of (ii) er meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten met intervallen van zes maanden of minder.

Als gevolg van de nieuwe wetgeving omtrent de proeftijd, zou het zinvol kunnen zijn om meer gebruik te maken van bepaalde tijd contracten van 8 maanden in plaats van de huidige praktijk van 12 maanden.