Global menu

Our global pages

Close

Garantie ondernemingsfinanciering: tot 31 december 2014 nog voor EUR 150 miljoen

  • Netherlands
  • Banking and finance

03-07-2014

Op basis van de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Sinds 1 oktober 2013 is het maximumbedrag dat per onderneming aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder de garantieregeling ondernemingsfinanciering (“GO”) kan uitstaan EUR 150 miljoen. Dit geldt nog tot 1 januari 2015, waarna het maximumbedrag naar beneden zal worden bijgesteld tot EUR 50 miljoen, hetzelfde maximumbedrag als voor oktober 2013.

De Go is bedoeld om de eigen bedrijfsactiviteiten van Nederlandse ondernemingen te financieringen, die in de kern gezond zijn en die bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben. Daarnaast mag bij de onderneming in kwestie geen bovenmatige kapitaalonttrekking hebben plaatsgevonden in de afgelopen twaalf maanden. Een aantal sectoren, zoals de landbouw en visserij, onroerend goed (met uitzondering van projectontwikkeling), financiële sector en de gezondheidszorg, zijn uitgezonderd. Ondernemingen in deze sectoren kunnen geen beroep doen op de GO.

De GO is in 2009 ingevoerd omdat door de bankencrisis de verkrijging van bankkrediet ook voor het grotere bedrijfsleven problematisch was geworden. Hoewel de bankencrisis lijkt beslecht is het verkrijgen van bankkrediet nog altijd moeilijker dan voor 2009 omdat banken strengere eisen zijn gaan hanteren, onder andere door de invoering van de kapitaaleisen zoals geformuleerd in Bazel III.

Onder de GO gelden de volgende uitgangspunten:

 

  • garantie dekt bankleningen, al dan niet achtergesteld, met een looptijd van maximaal 8 jaar, met variabele rente gebaseerd op Euribor;
  • de bankgarantiefaciliteit geldt voor bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en met een minimumbedrag van EUR 250.000;
  • een 50/50 risicodeling tussen bank en overheid;
  • de prijszetting voor het gegarandeerde en het niet gegarandeerde deel van de GO-lening is identiek;
  • door het vereiste van ‘fresh money’ (mag niet strekken ter vervanging van een bestaande faciliteit) wordt voorkomen dat bestaande risicoposities worden afgewenteld op de overheid;
  • de afdracht van garantieprovisie tot een hoog niveau waarbij de bank niet meer dan 0,25% marge maakt op het gegarandeerde deel van de lening, waarmee wordt voorkomen dat banken een onnodig beroep doen op de regeling;
  • bij vervroegde aflossing wordt garantieprovisie berekend tot aan het einde van de looptijd. Als de bank na enige tijd constateert dat zij het volledige risico zou willen dragen, kan zij zich niet onttrekken aan de garantie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

 

Momenteel wordt gewerkt aan de evaluatie die vijf jaar na de introductie van de regeling zou plaatsvinden. Op dit moment staat er voor ongeveer EUR 2 miljard aan leningen uit onder de GO, dat wil zeggen een totaal garantiebedrag van ongeveer EUR 1 miljard, verdeeld over ongeveer 200 posten. Volgens de laatste update bedraagt de gewogen garantieprovisie 1,57% jaarlijks, tegenover een expected loss van 1,68%.