Global menu

Our global pages

Close

Grensoverschrijdende omzetting

  • Netherlands
  • Corporate Real estate

21-02-2014

Op 31 januari 2014 is het voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen (het “Voorontwerp”) gepubliceerd. Het Voorontwerp is gepubliceerd ter consultatie, hetgeen inhoudt dat praktijkjuristen hun mening kunnen geven over het Voorontwerp, welke mening nog in het uiteindelijke ontwerp kan worden verwerkt. Het Voorontwerp bevat onder andere een regeling waarmee voorwaarden worden gesteld voor een grensoverschrijdende omzetting van niet alleen naamloze vennootschappen (“NV”) en besloten vennootschappen (“BV”) in een buitenlandse kapitaalvennootschap en omgekeerd, maar ook een regeling voor de grensoverschrijdende omzetting van andere rechtspersonen.

In het huidige wettelijk systeem moet elke Nederlandse vennootschap zijn statutaire zetel in Nederland hebben. Een Nederlandse rechtspersoon is onderworpen aan Nederlands recht. Het Nederlandse recht maakt het mogelijk om van rechtsvorm te veranderen. Zo kan een BV bijvoorbeeld worden omgezet in een NV en kan een stichting worden omgezet in bijvoorbeeld een BV. De omzetting betekent niet dat er een overgang van vermogen plaats vindt; het karakter van de rechtspersoon verandert slechts.

Omtrent grensoverschrijdende omzetting (ook wel genoemd grensoverschrijdende zetelverplaatsing) is in het Nederlandse rechtssysteem nog zeer weinig geregeld. De Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen (Stb. 1994, 800) houdt slechts rekening met de verplaatsing van de statutaire zetel van (onder andere) NV’s en BV’s naar een plaats buiten het Koninkrijk in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden. Op grond van de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen is onder vergelijkbare omstandigheden zetelverplaatsing mogelijk naar een ander deel van het Koninkrijk (Stb. 1967, 257 en Stb. 2010, 388). Voor “normale” gevallen van zetelverplaatsing, waar in de praktijk toch steeds meer vraag naar is, is géén regeling in Nederland.

Het Hof van Justitie heeft in 2008 (NJ 2009/202, Cartesio Oktató es Szolgáltató) beslist dat grensoverschrijdende zetelverplaatsing –en daarmee omzetting in een rechtspersoon naar het recht van een andere lidstaat- binnen de Europese Unie moet kunnen plaatsvinden, onder de voorwaarde dat de lidstaat van inreis daarvoor openstaat, tenzij een dwingende reden van algemeen belang daaraan in de weg staat.

Op 12 juli 2012 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de eisen die een lidstaat waar een vennootschap zich wil vestigen mag stellen (NJ 2012/581, VALE Épitési). De lidstaat van ontvangst is gerechtigd het voor deze verrichting relevante nationale recht te bepalen en aldus de bepalingen van zijn nationale recht inzake binnenlandse omzettingen toe te passen die de oprichting en werking van een vennootschap regelen. Het Vale-arrest wordt beschouwd als opvolger van het Cartesio-arrest.

Sedert het voornoemde Cartesio-arrest (en Vale-arrest) is duidelijk geworden dat grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk is. Een wettelijke regeling ontbreekt echter, zodat, hoewel de zetelverplaatsing mogelijk is, er geen duidelijkheid bestaat omtrent de te volgen procedure. Het gepubliceerde Voorontwerp is een reactie op voornoemde uitspraken.

Het Voorontwerp heeft ten doel het beschermen van de belangen van crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers en om een wettelijke regeling te creëren voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Het Voorontwerp beschrijft de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een grensoverschrijdende omzetting kan plaatsvinden en bevat procedurevoorschriften. De grensoverschrijdende omzetting van een Nederlandse NV/BV in een kapitaalvennootschap naar het recht van EU/EER-lidstaat (outbound) wordt daarom beheerst door het Nederlandse recht tot het moment van omzetting. Andersom wordt de omzetting van een EU/EER vennootschap in een Nederlandse NV/BV (inbound) primair beheerst door het land van vertrek. Dat land bepaalt of de desbetreffende rechtspersoon zich grensoverschrijdend mag omzetten.

Eversheds Nederland volgt de ontwikkelingen omtrent de grensoverschrijdende omzetting nauwgezet. Indien u informatie wenst of de mogelijkheden van een grensoverschrijdende omzetting wilt onderzoeken neem dan contact op met Freerk Volders (partner, notaris) of Emilie van Blokland (kandidaat-notaris). Ook in de huidige situatie zijn daartoe mogelijkheden, hoewel een formele procedure ontbreekt.