Global menu

Our global pages

Close

Het (aanhoudende) belang van het tijdig deponeren van de jaarrekening

  • Netherlands
  • Corporate

21-05-2014

Het is van belang de jaarrekening op tijd te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Indien dit niet gebeurt dan kan dit aanzienlijke gevolgen hebben, waaronder in het geval van faillissement, hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder (op vordering van de curator). Indien het bestuur namelijk niet adequaat heeft voldaan aan zijn publicatieplicht, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en ontstaat er een wettelijk vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bewijslast dat andere feiten of omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest en vervolgens dat hij heeft getracht het intreden van de oorzaak van het faillissement te voorkomen, komt in een dergelijke situatie bij het bestuur te liggen.

Voorts is het niet voldoen aan de verplichting om tijdig de jaarrekening te deponeren een overtreding volgens de Wet Economische Delicten, welke gesanctioneerd kan worden met een maximumbedrag van EUR 19.500 en/of tot 6 maanden gevangenisstraf. De ernst van het nalaten, de grootte van de organisatie, de mate van verwijtbaarheid en eventuele recidive bepalen mede de hoogte van de daadwerkelijke boete. Een dusdanig hoge boete is echter zeer uitzonderlijk in Nederland. Wel zien wij boetes tussen EUR 600 en 900 en een enkele keer EUR 4.500 per vennootschap, voorbij komen.

Voorheen werd er door de overheid lage prioriteit gegeven aan het sanctioneren van niet tijdige publicatie van de jaarrekening. Wij signaleren echter een ontwikkeling dat het Openbaar Ministerie steeds vaker optreedt, vooral jegens buitenlandse ondernemers.

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht regelt dat per 1 oktober 2012 voor BV’s waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en - indien aanwezig - de commissarissen, tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Dit betekent dat na ondertekening de algemene vergadering niet nog eens 2 maanden de tijd krijgt om de jaarrekening vast te stellen (omdat vaststelling al heeft plaatsgevonden). Vervolgens dient de jaarrekening binnen 8 dagen te worden gedeponeerd bij de KvK. De totale termijn voor publicatie wordt daarmee verkort van 13 maanden naar 11 maanden plus 8 dagen na afloop van het boekjaar. In het geval van een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar dient de jaarrekening over 2013 dus uiterlijk 8 december 2014 (in plaats van 31 januari 2015) gedeponeerd te zijn.

Het is evenwel mogelijk om in de statuten de bovenstaande wijze van vaststelling uit te sluiten door expliciet op te nemen dat de termijn van 2 maanden voor vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering in acht wordt genomen, ongeacht of alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn.