Global menu

Our global pages

Close

Het CAO-recht

  • Netherlands
  • Employment law

03-07-2014

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid biedt diverse mogelijkheden om bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) af te wijken van de wettelijke regels. Een aantal van deze mogelijkheden bestaat reeds, maar zal op onderdelen wijzigen. Er komen echter ook nieuwe afwijkingsmogelijkheden bij.

Afwijkingen bij CAO

Onder de nieuwe wet kan bij CAO, in het kort, afgeweken worden van de navolgende wettelijke regels:

  • de periode van ‘geen arbeid, geen loon’ van 6 maanden;
  • de duur van de proeftijd, waar het gaat om arbeidsovereenkomsten aangegaan voor een periode van langer dan 6 maanden en korter dan twee jaren of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet op een kalenderdatum is gesteld;
  • de ketenregeling (wanneer ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd);
  • de ontslagvolgorde bij het verval van arbeidsplaatsen (het afspiegelingsbeginsel);
  • het opzegverbod; beperkt tot militaire dienst;
  • in plaats van het UWV kan een ontslagcommissie bij het verval van arbeidsplaatsen toestemming verlenen voor opzegging van het dienstverband van werknemers;
  • de transitievergoeding (inclusief de speciale tijdelijke regeling voor werknemers van boven de 50 jaar en die langer dan 10 jaar in dienst zijn);
  • de uitzendovereenkomst.

De hiervoor aangegeven afwijkingsmogelijkheden zijn aan diverse (aanvullende) voorwaarden en beperkingen onderhevig, die in acht genomen dienen te worden, wil de afwijking geldig zijn. Deze (aanvullende) voorwaarden en beperkingen verschillen per wettelijke regel en zullen nader aanschouwd dienen te worden, indien het voornemen bestaat gebruik te maken van een afwijkingsmogelijkheid.

Nieuw is met name de mogelijkheid van het instellen van een ontslagcommissie. Deze commissie kan, in het geval van het verval van arbeidsplaatsen om bedrijfseconomische redenen, in plaats van het UWV, een ontslagvergunning verlenen. Wel is er nog veel onduidelijk omtrent deze ontslagcommissie en de toegestane inrichting daarvan. Ook hebben de vakbonden laten weten in beginsel slechts in bepaalde industrieën hieraan mee te willen werken.