Global menu

Our global pages

Close

Hogere boetes bij illegale arbeid

  • Netherlands
  • Employment law

04-02-2013

In het kader van de Wet aanscherping van de handhaving en het sanctiebeleid ten aanzien van de sociale zekerheidswetten (inwerkingtreding 1/1/2013), zijn ook de sancties voor werkgevers in geval van illegale arbeid verscherpt. Het betreft zowel de sancties op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”) als de sancties op overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (“WAADI”).

De Wav bevat onder meer een verbod voor werkgevers op tewerkstelling van personen die niet uit een EER lidstaat komen, en geen werkvergunning hebben om in Nederland te werken. EER lidstaten zijn de EU lidstaten plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wordt dit verbod overtreden, dan legt de Arbeidsinspectie boetes op. Voor de werkgever waren die boetes al hoog per 1 januari 2013 zijn ze nog eens substantieel verhoogd, te weten EUR 12.000 per geval (voorheen EUR 8.000). Bij recidive geldt een bedrag van EUR 24.000 per geval en bij herhaalde recidive EUR 36.000 per geval.

Bovendien dreigt er strafrechtelijke vervolging voor de persoon die de leiding heeft en de overtreding begaat. Het wettelijke maximum wordt nog niet toegepast, maar staat op EUR 78.000 per geval.

Daar blijft het in veel gevallen echter niet bij. Dat komt omdat de Wav een eigen werkgeversbegrip kent. Iedere partij die een ander arbeid laat verrichten kwalificeert als werkgever in de zin van de Wav. Bij het inschakelen van onderaannemers of het inlenen van arbeidskrachten via uitzendbureaus (of een andere keten van werkgevers) zijn in de regel al deze partijen aan te merken als werkgever in de zin van de Wav en krijgen zij aldus allen een boete opgelegd voor hetzelfde bedrag.

De WAADI regelde al dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon en vergoedingen als werknemers. Per 1 juli 2012 hebben zij tevens gelijke rechten ten aanzien van vakantiedagen en ten aanzien van werken op feestdagen, arbeids- en rusttijden. Ook geldt er sinds 1 juli 2012 een verbod op belemmering dat na afloop van de uitzendperiode de uitzendkracht werknemer wordt van de inlener. Wel mag het uitzendbureau daarvoor een vergoeding rekenen. Verder zijn ondernemingen die arbeidskrachten aan anderen ter beschikking stellen verplicht dit te registeren in het Handelsregister. Als hieraan niet is voldaan kan aan zowel de uitlener als een inlener een boete worden opgelegd. Dit geldt niet voor intra-groep detachering.

De boetes bedragen EUR 12.000 per werknemer (was al zo voor 1 januari 2013), bij een 2e overtreding is de boete EUR 24.000 per werknemer en bij een 3e overtreding EUR 36.000 per werknemer. De boetes kunnen niet alleen opgelegd worden aan de uitlener, maar ook aan de inlener.

De Arbeidsinspectie zal bovendien strenger gaan controleren.

Voor inleners zijn deze risico’s niet altijd makkelijk te voorkomen. Voor inleners is het wel mogelijk om de kans op overtreding van de Wav en de WAADI en het risico op deze boetes ook te beperken, door zelf hierop toe te zien maar ook door contractuele bepalingen.