Global menu

Our global pages

Close

Kabinet gaat 1,5 miljard EUR investeren in topsectoren

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

07-02-2011

Het kabinet gaat doelgericht investeren in negen topsectoren van de Nederlandse economie, blijkt uit een persbericht van de Ministerraad van 4 februari 2011. De doelstelling is het aanpakken van knelpunten die de groei van deze sectoren belemmeren, met als ambitie om mondiaal tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren. Deze ambitie van het kabinet zal bijvoorbeeld betekenen dat ons land op de short list komt te staan van internationale bedrijven die een investeringslocatie zoeken.

De energiesector is aangewezen als een van deze topsectoren.

In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers.

In de tweede plaats wordt over de gehele breedte van de rijksbegroting, inclusief bestaande middelen van het TNO en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), 1,5 miljard EUR gericht op de negen topsectoren. Door de keuze van een beperkt aantal sectoren ontstaan er krachtigere onderzoeksinstellingen, die aantrekkelijker zijn voor wetenschappers en bedrijven uit binnen- en buitenland.

Naar het oordeel van het kabinet heeft het Nederlandse subsidiebeleid onvoldoende tastbare resultaten opgeleverd op het gebied van kennis en innovatie en MKB'ers hebben nog steeds moeite om financiering te vinden voor relatief risicovolle innovatieprojecten. Daar komt bij dat ondernemers niet vanwege subsidies zouden ondernemen, maar omdat ze een goed idee hebben en kansen zien om succesvol activiteiten te ontwikkelen. Derhalve zal het kabinet voor circa 500 miljoen EUR aan subsidies schrappen, de opbrengst hiervan zal worden gebruikt voor belastingverlaging voor het bedrijfsleven.

Voorts gaat het kabinet meer gebruik maken van durfkapitaal. Er wordt een Innovatiefonds ingesteld voor het verstrekken van leningen en garanties. Het kabinet streeft naar een startkapitaal voor het Innovatiefonds van enkele honderden miljoenen euro's, waarbij samenwerking wordt gezocht met de Europese Investeringsbank.