Global menu

Our global pages

Close

Mobiliteitsbonus bij indiensttreding ouderen en arbeidsgehandicapten

  • Netherlands
  • Employment law

04-02-2013

Werkgevers komen vanaf 1 januari 2013 in aanmerking voor een ‘mobiliteitsbonus’ als zij een arbeidsgehandicapte of een oudere met een uitkering in dienst nemen. De maatregel is een reactie op de krimp van de beroepsbevolking door ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ en probeert de uitkeringslasten van de overheid de verkleinen.

De ‘mobiliteitsbonus’ wordt verstrekt in de vorm van de premiekorting op de werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen. De kortingen zijn als volgt:

  • EUR 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;
  • EUR 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die ten minste het minimumloon verdient; en
  • EUR 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die direct voorafgaand aan indiensttreding recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de WAJONG.

Het bedrag van de mobiliteitsbonus geldt bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week en wordt evenredig verminderd bij een dienstverband met minder uren per week. Is er geen vast overeengekomen aantal arbeidsuren, dan wordt de mobiliteitsbonus bepaalt aan de hand van het aantal uren waarover de werkgever loon is verschuldigd in het tijdvak waarover premie wordt betaald, herleid naar weken.

De mobiliteitsbonus geldt voor een periode van maximaal 3 jaar. Bij samenloop van één van de genoemde bonussen, geldt alleen de betreffende mobiliteitsbonus voor een arbeidsgehandicapte.

De doorwerkbonussen voor oudere werknemers (vanaf 62 jaar) zijn per 1 januari 2013 vervallen.