Global menu

Our global pages

Close

Ondertekening Energieakkoord voor duurzame groei

 • Netherlands
 • Energy and infrastructure

06-09-2013

Op 6 september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend door ruim veertig partijen. In dit akkoord wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord is gericht op versterking van de economische structuur en tracht een krachtige impuls te geven aan de economie door investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie mogelijk te maken en werkgelegenheid te creëren. Door middel van gemaakte afspraken voor de korte en middellange termijn, waarbij iedere betrokken partij verantwoordelijkheid heeft bij het realiseren van deze afspraken, zullen betrokken partijen samen proberen de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar, oftewel 100 PJ aan energiebesparing in Nederland per 2020;
 • Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020 en een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;
 • Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren;

Het akkoord bestaat uit tien pijlers, die samen moeten bewerkstelligen dat de doelstellingen op termijn bereikt zullen worden. De tien pijlers zijn:

 1. Energiebesparing
 2. Hernieuwbare energieopwekking
 3. Decentrale opwekking
 4. Gereedmaken energietransportnetwerk
 5. Europees systeem voor emissiehandel
 6. CCS en kolencentrales
 7. Mobiliteit en transport
 8. Werkgelegenheid en scholing
 9. Energie-innovatie en –export
 10. Financiering duurzame investeringen

Bovengenoemde pijlers hangen sterk met elkaar samen en zullen elkaar ook ondersteunen en in effectiviteit versterken. Zo is een financieringsprogramma onontbeerlijk om energie-innovatie en export mogelijk te maken.

Aanleiding voor het maken van landelijke afspraken over duurzame groei was de politieke oproep en de behoefte aan nieuw elan in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De Sociaal-Economische Raad bood zijn platformfunctie aan en faciliteerde het proces.