Global menu

Our global pages

Close

Ontwerp-besluit bodemenergiesystemen naar de Tweede Kamer

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

12-04-2011

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 maart 2011 het ontwerp Besluit bodemenergiesystemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit beoogt regels te stellen ter bevordering van de toepassing van bodemenergiesystemen, binnen de randvoorwaarde van duurzaam gebruik van de bodem en draagt mede bij aan de realisatie van de doelstellingen van de EG-Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Door de toepassing van bodemenergiesystemen kan een bijdrage worden geleverd aan de vermindering van het energieverbruik voor verwarming en koeling van gebouwen en aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen door vermindering van de uitstoot van CO2. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2012.