Global menu

Our global pages

Close

Ontwerprichtlijn energie-efficiency van de Europese commissie bekend gemaakt

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

24-06-2011

De Europese Commissie heeft op 22 juni jl. een ontwerprichtlijn bekend gemaakt ter bevordering van energie-efficiëntie bij energievoorziening en bij eindgebruik van energie. De ontwerprichtlijn is een gevolg van de negatieve verwachting van de Europese Commissie dat, zoals het er nu uitziet, de nationale energie-efficiëntie streefcijfers in 2020 niet zullen worden gehaald.

De ontwerprichtlijn behelst een reeks aan maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren zodat de achterstand wordt ingelopen om ervoor te zorgen dat doelstelling van een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020 in Europa zal worden bereikt. De inspanningen van de lidstaten zullen moeten vergroot, onder andere door de volgende maatregelen:

  1. de energieleveranciers of de ondernemingen die leveren aan de eindconsument worden verplicht om met behulp van energie-efficiëntie maatregelen jaarlijks 1,5 volumeprocent op hun energieverkoop te besparen;
  2. het bewerkstelligen van energiebesparingen voor de consument door middel van een gemakkelijke en kosteloze toegang tot gegevens betreffende het actuele energieverbruik en het verbruik in het verleden. Hierdoor zal het voor de consumenten mogelijk zijn hun energieverbruik te beheren. Dit zal een prikkel zijn voor de consument om efficiënt met verbruik om te gaan;
  3. van de overheidsinstanties wordt verwacht dat zij maatregelen zullen nemen waardoor het aandeel van energie-efficiënte producten en diensten zullen worden vergroot;
  4. ook is een rol weggelegd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze zullen energie-audits uitvoeren van hun energieverbruik om na te gaan of er energiebesparingen mogelijk zijn;
  5. met betrekking tot energietransmissie en -distributie geldt dat de energie regulatoren rekening moeten houden met energie-efficiëntie criteria; en
  6. het bewerkstelligen van efficiency bij energieproductie.

De ontwerprichtlijn geeft in 2014 een evaluatiemoment over de voortgang die is bereikt met de genoemde maatregelen in het licht van de 20% doelstelling in 2020. Indien blijkt dat Europa nog niet het gewenste niveau heeft bereikt, zal de Europese Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel indienen om bindende nationale energie-efficiency streefcijfers vast te stellen.

Het ziet ernaar uit dat de Europese Commissie met de genoemde maatregelen de lidstaten er toe wil bewegen om actiever te zijn op het gebied van energie-efficiency.