Global menu

Our global pages

Close

Politiek akkoord voor Europese richtlijn voor Energie-efficiëntie

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

09-10-2012

Politiek akkoord voor Europese richtlijn voor Energie-efficiëntie

Op 11 september 2012 heeft het Europees Parlement groen licht gegeven aan een nieuwe Europese richtlijn die het efficiënt energie gebruik in de EU moet stimuleren. In juni waren de onderhandelaars van de verschillende instellingen al tot een politiek akkoord gekomen en met dit officiële 'ja' van het Parlement staat niets de nieuwe richtlijn meer in de weg.

Deze energie-efficiëntie richtlijn moet bijdragen aan het doel dat de lidstaten in 2007 hebben uitgesproken om de Europese energieconsumptie met 20% te laten dalen voor 2020. Dit lijkt echter te hoog gegrepen voor de maatregelen zoals die er nu liggen. Toch zal bij een effectieve EU-brede implementatie van de richtlijn de energieconsumptie in 2020met 15% gedaald zijn. Volgens de Commissie kost de uitvoering van de richtlijn jaarlijks 24 miljard euro, maar wordt er jaarlijks voor 44 miljard euro aan energiegebruik door bespaard. Hoe de richtlijn precies wordt gefinancierd is nog niet afgesproken.

De wijzigingen die de richtlijn met zich mee brengt, hebben gevolgen voor de overheden van de lidstaten, maar ook voor energieleveranciers, grote ondernemingen en in mindere mate voor MKB-ondernemingen. Lidstaten zien zich verplicht om jaarlijks 3% van de verwarmde of gekoelde gebouwen die door de centrale overheid gebruikt worden te renoveren. Met als doel dat deze gaan voldoen aan de minimumeisen op het gebied van energieprestaties die zijn vastgelegd in de eerdererichtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen. Bovendien verplicht de energie-efficiëntie richtlijn elke lidstaat om een plan van aanpak op te stellen om in 2050 de gehele gebouwensector energie in het land efficiënter te maken. Er wordt hierbij ook gekeken naar gedane inspanningen voor lidstaten die vooruit lopen op de standaard.

Verder zijn de lidstaten verplicht om kleine en middelgroteondernemingen (MKB-ondernemingen) te stimuleren om energie-efficiënter te produceren. Onder meer door best practices uit te wisselen tussen bedrijven uit verschillende lidstaten. Grote ondernemingen, die niet onder de noemer MKB vallen, worden verplicht iedere vier jaar een energie-audit te ondergaan. Deze audit dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerde en onafhankelijke organisatie. Er bestaat een uitzondering voor bedrijven die een energie- of milieubeheersysteem toepassen dat door een onafhankelijk orgaan volgens de Europese of internationale normen is gecertificeerd. Energieleveranciers worden verplicht om hun energieverkopen aan industriële en particuliere klanten te verminderen met ten minste 1.5% per jaar. Bij de implementatie van de richtlijn in de nationale regelgeving hebben overheden de vrijheid om de richtlijn zelf te interpreteren. Er wordt wel een adviescommissie opgericht, maar dit advies is niet bindend. Het plan van aanpak voor de gebouwensector in 2050 verschilt dus per land, net als de manier waarop de overheid MKB-ondernemingen stimuleertom energie-efficiënt te ondernemen.

Al met al, worden er van grote ondernemingen investeringen verwacht die de bedrijfsvoering energie-efficiënter maken. De nationale overheid dient hiervoor het goede voorbeeld te geven door overheidsgebouwen te renoveren en ondernemingen te stimuleren om efficiënter met energie om te gaan. Meer regelgeving op dit terrein biedt kansen voor ondernemingen. Duurzame investeringen op het gebied van energie kunnen zichzelf uiteindelijk terug verdienen. Daarbij komt dat de richtlijn veel ruimte biedt voor interpretatie, waardoor de overheid op maat gemaakte maatregelen kan nemen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vanaf 2014 moeten de lidstaten elke drie jaar hun nationale plannen op het gebied van energie-efficiëntie presenteren. Dan wordt in meer detail duidelijk wat de precieze juridische gevolgen zijn voor Nederlandse ondernemingen, maar het is helder dat er een stap in de richting van energie-efficiënt ondernemen is gezet.