Global menu

Our global pages

Close

De rangorde van voorrang van duurzame elektriciteit, systeem en situaties bekend

 • Netherlands
 • Energy and infrastructure

25-11-2009

De Minister van Economische Zaken heeft in haar brief van 16 november 2009 aan de Tweede Kamer de invulling van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor congestiemanagement kenbaar gemaakt. Deze invulling betreft de rangorde voor het toekennen van voorrang op het transport van duurzame elektriciteit, de situaties waarin het redelijk en proportioneel is het systeem van congestiemanagement in een bepaald gebied toe te passen en het systeem van congestiemanagement zelf. De Minister komt met deze kennisgeving van de invulling van de AMvB tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om duidelijkheid te bieden over de beleidskeuzes voordat de Tweede Kamer het wetvoorstel "voorrang voor duurzame elektriciteit", dat een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 beoogt, gaat behandelen.

De rangorde voor het transport van elektriciteit zal als volgt geschieden:

 • Elektriciteit uit centrales gestookt met fossiele brandstoffen, ook als maar een deel van de brandstoffen fossiel is, en kernenergie moeten bij congestie voorrang verlenen aan elektriciteit uit 100 procent hernieuwbare bronnen en hoog renderende WKK;
 • Indien de netcapaciteit dan nog onvoldoende is voor de duurzame elektriciteit, dan verlenen regelbare, duurzame centrales (100 procent biomassa), hoogrenderende WKK, voorrang op niet regelbare duurzame centrales;
 • Als er dan nog onvoldoende netcapaciteit is voor de niet regelbare duurzame centrales (wind, zon, water, mestvergisting en afvalverbrandingsinstallaties), dan zullen ook deze deel moeten nemen aan het systeem van congestiemanagement.

Hybride installaties zullen geen voorrang krijgen.

Het systeem van congestiemanagement dat verder in de AMvB zal worden uitgewerkt, gaat uit van een impliciete redispatch (= het verplaatsen van productie van elektriciteit naar een andere centrale) van productievermogen via een veilingmechanisme. Alle marktpartijen (boven een bepaalde minimum capaciteit) in gebieden waar sprake is van potentiële congestie dienen hun productievermogen op de day ahead markt aan te bieden. Duurzaam producerende centrales dienen hun productievermogen slechts aan te bieden om het totaal aan transportvolumes te kunnen vaststellen. Indien blijkt dat er op basis van de totale via de beurs te honoreren transportvolumes fysiek congestie zal gaan ontstaan, dan worden de duurste (niet duurzame) centrales in het congestiegebied geselecteerd om niet of slechts deels te produceren.

De AMvB zal voorts regels moeten stellen wanneer toepassing van congestiemanagement in een bepaalde situatie en in een bepaald gebied redelijk en proportioneel is. In de AmvB zal worden uitgegaan van de volgende mogelijke situaties bij een verzoek tot aansluiting:

 1. Tijdelijk niet aansluiten. Dit zijn de gevallen bijvoorbeeld dat de congestie zeer snel verholpen wordt of indien de netveiligheid niet kan waarborgen anders dan voorzieningen te treffen die niet in proportie staan tot de datum van eerder aansluiten;
 2. Maatwerkoplossing volgens de nu voorliggende wijzigingen van de Netcode in gevallen dat slechts incidentele congestie op zal treden. Dit systeem zal toepasbaar zijn in de gevallen:
  a. bij kortdurend onderhoud, waarbij de kosten naar verwachting beperkt zullen zijn; en
  b. voor lokale en incidentele congestie die op relatief korte termijn verholpen kan worden en waar het risico op kostenoverschrijding laag is.
 3. Opschalen naar nieuw systeem van congestiemanagement. Dit is aan de orde bij congestie met een meer structureel karakter of met een grote omvang. Dit is het systeem waarvoor congestiemanagement noodzakelijk is.

De criteria waarvan de keuze tussen de bovenstaande drie opties in ieder geval zal afhangen, betreffen:

 • Incidentele/structurele congestie;
 • Verwachte duur van de transportschaarste;
 • Grootte tekort aan capaciteit;
 • Mogelijkheden om congestie op andere manieren op te lossen met minder ingrijpende instrumenten);
 • Netveiligheid.

De toepassing van het congestiemanagement moet proportioneel en redelijk zijn. De AMvB heeft in dit kader tot doel om een helder kader te schetsen op basis waarvan een afweging zou plaats kunnen vinden van:

 1. de belangen van een partij die aangesloten wil worden;
 2. de belangen van de netbeheerder (netveiligheid);
 3. de kosten voor de maatschappij.

In de AMvB zullen verder de condities worden vermeld wanneer kan worden overgegaan van tijdelijk niet aansluiten, dan wel het bieden van een maatwerkoplossing naar het toepassen van congestiemanagement.

Met het vorenstaande heeft de Minister aan de Tweede Kamer duidelijkheid verschaft over haar beleidskeuzes. Het is nu aan de Tweede Kamer om het Wetsvoorstel te behandelen.