Global menu

Our global pages

Close

REMIT - Nieuwe Europese wetgeving voor de groothandelsmarkt voor energie

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

08-05-2012

Op 28 december 2011 is de Europese Verordening Nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie in werking getreden ("REMIT").

REMIT verbiedt handel met voorwetenschap (behoudens enkele uitzonderingsgronden) en marktmanipulatie over een energieproduct bestemd voor de groothandelsmarkt. Omdat REMIT verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat, is vanaf de datum van inwerkingtreding van REMIT ook in Nederland handel met voorwetenschap en marktmanipulatie verboden voor de groothandel voor energie.

Als gevolg van REMIT zijn marktdeelnemers en partijen die transacties en handelsorders voorbereiden verplicht om bepaalde "inside informatie" openbaar te maken.

Voorwetenschap met betrekking tot bedrijfsactiviteiten of faciliteiten van de betreffende marktdeelnemer moeten tijdig en op een doeltreffende manier publiekelijk openbaar worden gemaakt.

Daarnaast dienen marktpartijen de Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ("Acer") te voorzien van overzichten van de op de groothandelsmarkt verrichte transacties en handelsorders. De voornoemde gegevensverzameling verplichting is echter nog niet in werking getreden. De verwachting is dat die in 2013 in werking treedt, namelijk nadat de Commissie uitvoeringsregels heeft vastgesteld, waarin wordt vastgesteld welke informatie precies, de termijn waarbinnen en de vorm waarin deze informatie gemeld moet worden. In de uitvoeringsregels zullen ook uniforme regels worden gesteld voor deze meldingen.

Toezicht wordt uitgeoefend door Acer tezamen met de NMa die in Nederland verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen in REMIT. Als Acer op basis van de verzamelde gegevens vermoedt dat een of meerdere transacties zijn verricht met voorwetenschap of gericht zijn op het manipuleren van de markt, dan heeft Acer de bevoegdheid dit vermoeden door te geven aan de NMa. De NMa heeft vervolgens de handhavingbevoegdheden om nader onderzoek te doen door bijvoorbeeld inlichtingen op te vragen of inspecties te verrichten bij verdachte marktpartijen. De NMa is vervolgens ook bevoegd sancties op te leggen. Deze sanctiebevoegdheid moet nog in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden.

Bron:

  • Ondernemingsrecht 2012/33
  • VERORDENING (EU) Nr. 1227/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie