Global menu

Our global pages

Close

Strengere controle van AFM op adviseurs in financiële sector

 • Netherlands
 • Banking and finance - Articles

20-11-2008

Tijdens de presentatie van haar jaarverslag over 2007 kondigde de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") aan dat zij het toezicht op adviseurs in de financiële sector dit jaar gaat intensiveren. Wat betekent dit voor u, hoe kunt u voorkomen dat de AFM bij u fouten in de bedrijfsvoering ontdekt en wat kunt u doen indien de AFM of een cliënt bij u een klacht indient?

Inleiding

De Wet op het financieel toezicht ("Wft") en aanverwante regelgeving schrijft adviseurs onder meer op nauwkeurige wijze voor hoe advisering aan consumenten dient plaats te vinden en hoe de bedrijfsvoering gestructureerd dient te zijn. Mede door de toenemende aandacht in de media over misstanden in de financiële sector neemt de bewustwording van consumenten toe. Kwaliteit van advisering en organisatie wordt voor consumenten dan ook steeds meer een graadmeter bij hun keuze.

Waar dient u als adviseur aan te voldoen?

Op hoofdlijnen dient u als adviseur, actief in de financiële sector, (i) deskundig te zijn en zorg te dragen voor de deskundigheid van uw personeel, (ii) te waarborgen dat het beleid van uw onderneming wordt bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten kijf staat, (iii) een adequaat beleid te voeren dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt, (iv) te beschikken over een transparante zeggenschapsstructuur en (v) te beschikken over een (administratieve) bedrijfsorganisatie die een integere bedrijfsvoering garandeert.

Voor u als adviseur is het met name bij eventuele klachten aangaande uw wijze van advisering van groot belang dat u kunt aantonen dat u geen blaam treft als het aankomt op (i) de wijze en de inhoud van de advisering en (ii) de inrichting van uw administratieve organisatie.

Wat te doen bij klachten van AFM of cliënt

Indien de AFM constateert dat u niet aan de regelgeving voldoet, kan zij verschillende maatregelen nemen. In het meest gunstige geval volstaat de AFM met het geven van een aanwijzing. Deze bestaat (vaak) uit een op te volgen opdracht om de tekortkoming binnen een bepaalde termijn te beëindigen. In het ergste geval kan de AFM ook besluiten uw vergunning in te trekken. Daarbij kan tevens een boete of dwangsom worden opgelegd. Daarnaast maakt de AFM in toenemende mate gebruik van haar bevoegdheid om opgelegde maatregelen via de media openbaar te maken.

Wat kunt u doen als u door de AFM wordt benaderd vanwege het (mogelijk) niet voldoen van uw bedrijfsvoering aan de regelgeving:

 • inzichtelijk maken welke informatie aan de AFM moet worden verschaft;
 • kopieën maken van documenten die de AFM wenst mee te nemen en meeneemt;
 • zo spoedig mogelijk contact opnemen met een deskundige;
 • op gestructureerde wijze inlichtingen aan de AFM verstrekken (de AFM heeft een wettelijk vorderingsrecht);
 • aanwijzingen door de AFM gegeven, onmiddellijk opvolgen.

Ook uw cliënt kan zich met klachten tot u wenden. De verwachting is dat het aantal civiel rechtelijke procedures tegen adviseurs (financieel dienstverleners) de komende jaren zal toenemen. Oorzaak hiervan is (a) de tendens die veroorzaakt is door de effectenlease procedures, (b) de opkomst van collectieve acties van consumenten en (c) de duidelijke regelgeving en de actievere rol van de AFM die leidt tot een betere en snellere bewustwording bij consumenten. Wat kunt u doen indien uw geconfronteerd wordt met een klacht van een cliënt:

 • inzichtelijk maken waar de klacht exact op ziet;
 • geen informatie aan cliënt verstrekken;
 • zo spoedig mogelijk contact opnemen met een deskundige;
 • terughoudend zijn met reageren.

Wat kan Eversheds Faasen voor u betekenen?

Eversheds Faasen kan u adviseren over de toepasselijkheid van de Wft op uw bedrijfsvoering en assisteert u graag bij de implementatie van compliance maatregelen. Wij begeleiden u bij uw vergunningaanvraag bij de AFM en fungeren als uw contactpersoon voor de AFM. Voorts heeft Eversheds Faasen ruime ervaring in het adviseren en bijstaan van financieel dienstverleners in en buiten rechte.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, wilt u van advies over de Wft worden voorzien of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennis met ons maken? Neem dan contact met ons op; wij staan u graag te woord. U kunt ons via de nevenstaande contactgegevens bereiken.