Global menu

Our global pages

Close

Verandering kantonrechtersformule

  • Netherlands
  • Employment law

03-11-2008

De kantonrechters hebben een buiging richting het bedrijfsleven gemaakt door hun rekenformule bij ontslag, ook wel de kantonrechtersformule genoemd, te versoberen. Hetgeen werkgevers als muziek in de oren zal klinken, aangezien de vergoedingen bij ontslag de pan uitrezen. De politiek heeft zich echter nooit willen branden aan deze problematiek. De kantonrechters hebben nu zelf het heft in handen genomen. Op 30 oktober jl. heeft de Kring van Kantonrechters de volgende wijziging van de aanbeveling bekendgemaakt:

  • Een andere berekening van de dienstjaren;
  • de wermeer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie vankgever;
  • maatwerk voor oudere werknemers;
  • verduidelijking van de vergoedingsregeling bij korte dienstverbanden.

Berekening dienstjaren

Volgens de huidige formule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris en met een factor waarin de bijzondere omstandigheden van het geval zijn uitgedrukt in een cijfer.

Daarbij tellen de dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar voor 1 maandsalaris, van 40 tot 50 jaar voor 1,5 en vanaf 50 jaar voor 2.

De kantonrechters willen dit vanaf 1 januari 2009 veranderen, waarbij de dienstjaren tot 35 jaar tellen voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 jaar tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2 maandsalarissen. Een voorbeeld: een werknemer van 52 jaar die dertig jaar voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, krijgt momenteel 37 maandsalarissen mee. Na invoering van de nieuwe aanbeveling worden dat 27 maanden. Voor een jonge werknemer van 34 jaar geldt, na een dienstverband van 3 jaar dat hij nu 3 maandsalarissen mee krijgt en in de toekomstige situatie wordt dit gehalveerd.

De bedoeling van de kantonrechters is om meer aansluiting te zoeken bij de verbeterde arbeidsmarktpositie van jongere werknemers, maar wel rekeninghoudend met de bescherming van de oudere werknemer.

Arbeidsmarktpositie en financiële positie

De tweede verandering richt zich op de individuele positie van zowel de werkgever als de werknemer. Niet elke zaak is hetzelfde en daar wil de kantonrechter in de toekomst meer rekening mee gaan houden.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld werkzaam is in een branche met een groot gebrek aan personeel, heeft deze volgens de kantonrechters minder bescherming nodig dan de werknemer die in een sector werkt waarin veel werkloosheid heerst. Tevens kan de vergoeding voor een werknemer lager uitvallen wanneer hij door zijn werkgever in staat is gesteld om door middel van opleidingen/cursussen zijn kennis op peil te houden en uit te breiden. Daardoor heeft de werknemer een stevigere positie op de arbeidsmarkt en heeft deze volgens de kantonrechters minder financiële bescherming nodig dan andere collega's.

Daarnaast speelt ook de financiële positie van de werkgever een rol in de nieuwe formule. Mits hij met jaarverslagen en onderbouwde prognoses kan aantonen dat de vergoeding onevenredig hoog is, kan het bedrag van de vergoeding naar beneden worden bijgesteld.

Maatwerk voor oudere werknemers

Een andere verandering betreft de positie van de oudere werknemer, voor wie het pensioen al in zicht komt. In de "oude" aanbeveling staat, dat de vergoeding niet hoger zal zijn dan de verwachte inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. Die aanbeveling is moeilijk werkbaar geworden, omdat het begrip pensioengerechtigde leeftijd niet meer als voorheen samenvalt met 65 jaar. Bij de bepaling van de vergoeding zal voor deze werknemers rekening worden gehouden met de leeftijd waarop zij naar verwachting met pensioen zouden zijn gegaan als de ontbinding er niet tussendoor zou zijn gekomen.

Korte dienstverbanden

Ten slotte is er een afzonderlijke regeling opgenomen voor arbeidsovereenkomsten die binnen 2 jaar worden ontbonden. Zo zal in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid de vergoeding in beginsel gelijk zijn aan het salaris over de resterende tijd. In alle andere gevallen wordt de vergoeding op de normale wijze berekend.

Akkoord sociale partners maximering ontslagvergoeding

De vraag is hoe deze wijzing in de formule zich verhoudt tot het akkoord van de sociale partners van september 2008. In dit akkoord is de ontslagvergoeding voor werknemers met een jaarsalaris van EUR 75.000 en hoger beperkt tot 1 bruto jaarsalaris. Indien dit wetgeving zou worden, zou dat kunnen leiden tot een verdere beperking in de hoogte van de vergoeding.

Conclusie

De kantonrechters zijn voornemens om vanaf 1 januari 2009 met de aangepaste aanbevelingen te gaan werken. Wat zal dit voor de praktijk betekenen? De kantonrechtersformule is immers niet bindend: het gaat om een aanbeveling van beroepsgenoten aan beroepsgenoten. Daarnaast heeft de kantonrechter de mogelijkheid om van de aanbeveling af te wijken, hij behoudt immers zijn discretionaire bevoegdheid. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.