Global menu

Our global pages

Close

Verduurzaming in ontwikkeling

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure - Briefings

07-02-2011

"BEZINT EER GE BEGINT"

Verduurzaming in gebiedsontwikkeling en in de daarmee samenhangende (nieuw)bouw kent vele aspecten. Verduurzaming kan ook op verschillende manieren worden benaderd. Zo kan energieneutraliteit een uitgangspunt zijn, maar het kan een uitgangspunt ook zijn dat het betreffende gebouw er over honderd jaar nog moet staan.

Beide uitgangspunten hebben verduurzaming tot doel, maar kennen elk een eigen aanpak. Uiteraard hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Het noodzaakt wel om al in een vroeg stadium van een (gebieds)ontwikkeling tussen stakeholders vast te stellen, wat onder verduurzaming van de (gebieds)ontwikkeling wordt verstaan. Een (gebieds)ontwikkeling laat zich in de elkaar opvolgende fases steeds moeilijker bijsturen als achteraf blijkt dat de uitgangspunten van de verschillende stakeholders bij aanvang niet goed op elkaar waren afgestemd. Mede in verband hiermee worden in toenemende mate (toekomstige) stakeholders betrokken in de visiefase van (gebieds)ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief wordt kort stilgestaan bij bovenstaande problematiek voor zover het betreft de aanleg van installaties (met bijbehorende infrastructuur) ten behoeve van energievoorzieningen/CO2-reductie. Meer specifiek zal het gaan over WKO-installaties. Dit slechts als voorbeeld. Het zal duidelijk zijn dat het navolgende ook van toepassing kan zijn op andersoortige installaties.

In onze duurzame energie praktijk komen wij met enige regelmaat tegen, dat bij aanvang van een bepaalde (gebieds)ontwikkeling tussen betrokken partijen is overeengekomen dat er sprake moet/zal zijn van een WKO-installatie. Een nadere juridische uitwerking daarvan ontbreekt dan vaak. De ervaring leert dat het ontbreken van een goede juridische basisstructuur uiteindelijk kan leiden tot calamiteiten en kostenverhogingen. Het is daarom van essentieel belang dat partijen al in een vroeg stadium hun juridische positie ten opzichte van de WKO-installatie en ten opzichte van elkaar bepalen. De belangen van bijvoorbeeld een belegger zijn anders dan die van de exploitant van de installatie. Enkele voorbeelden van vragen die hierbij relevant kunnen zijn:

  • zal er sprake zijn van een gesloten systeem danwel een open systeem?;
  • wie dient eigenaar te zijn van de installatie?;
  • is de installatie bedoeld voor een specifiek gebouw of voor een groep van gebouwen?;
  • dient de aanleg van de installatie te worden gefinancierd?;
  • wie gaat/gaan de installatie exploiteren?;
  • hoe zorg ik ervoor dat de eindgebruiker verplicht wordt energie van de betreffende exploitant af te nemen?;
  • bevindt de bron zich in gronden van derden?;
  • in hoeverre moet ik rekening houden met de belangen van eigenaren van naburige erven en vice versa?

Stuk voor stuk vragen die bij een te late onderkenning, kunnen leiden tot vervelende consequenties en wellicht juridische onmogelijkheden. Eigenlijk leidt een te late onderkenning van mogelijke juridische knelpunten bijna altijd tot suboptimale oplossingen en worden de juridische advieskosten hoger dan begroot.

Inmiddels hebben wij het bovenstaande meermaals op dossierbasis besproken en hebben we op basis daarvan een op de specifieke cliënt/casus toegesneden standaard set van juridische documenten/clausules ontwikkeld. Afhankelijk van de specifieke cliënt/casus kan deze set geheel of gedeeltelijk worden ingezet. Uiteraard blijft elke (gebieds)ontwikkeling maatwerk, maar het vroegtijdig onderkennen/vastleggen van een juridische basisstructuur leidt later tot minder ongelukken.

Met andere woorden, 'bezint eer ge begint'. Uiteraard zijn wij graag bereid u in het bezinningsproces te begeleiden en te adviseren.