Global menu

Our global pages

Close

Verslag Ronde Tafelbijeenkomst 16 november 2013 - Zon

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

18-11-2013

Op 6 november 2013 organiseerde Eversheds een Ronde Tafelbijeenkomst met het thema Zon. Het was een interessante en levendige bijeenkomst met ruim 60 deelnemers, waaronder ontwikkelaars, installatiebedrijven, banken, decentrale samenwerkingsverbanden, energieleveranciers, producenten, provincies, woningcorporaties en adviseurs.

Het thema sluit aan bij de recente ontwikkelingen en discussies in het kader van het Energieakkoord. Onderwerpen waren onder meer saldering, marktontwikkeling, juridische en financiële aspecten en de stand van de discussies over zon in het licht van het voorgestelde beleid.

De gedachtewisseling vond plaats aan de hand van een viertal korte presentaties.

Miriam van Ee (Eversheds) gaf een overzicht van groeiende energievraag en de energiemix waarmee aan die vraag moet worden voldaan. Duurzame energie maakt een belangrijk onderdeel uit van de mix, waarbij kan worden opgemerkt dat in Europa de grootste investeringen worden gedaan in nieuwe duurzame energieprojecten, waaronder zon PV. Het aandeel van zonne-energie in Nederland is nog beperkt, maar laat een sterke groei zien.

Dennis Gieselaar (Oskomera Solar Power Solutions) schetste dat PV een van de snelst groeiende industrieën in de wereld is geweest de afgelopen jaren. Een groei die onmogelijk kan voortduren. De zonne-energiemarkt zal een roerige fase tegemoet gaan waarbij bedrijven gedwongen zullen worden om zich te beraden over hun positie. Ondanks uitdagingen zijn er ook kansen in de Nederlandse energiesector.

Sander de Greeff (Peregrine) gaf een schets van een beproefde financieringsstructuur voor windenergieprojecten. Het ligt voor de hand een vergelijkbare structuur te gebruiken voor zon PV op woningen. Daarbij kon de discussie rond de vrijstelling van energiebelasting niet onbesproken blijven, waarbij de mate waarin opwekking van elektriciteit voor rekening en risico voor de gebruiker komt, maatgevend is. Denkbaar zijn verschillende structuren waarbij in meer of mindere mate sprake is van voor rekening en risico van de gebruiker opwekken.

Michel Chatelin (Eversheds) gaf een overzicht van de hoofdlijnen van het Energieakkoord. Een van de pijlers van het akkoord ziet op opschaling van hernieuwbare energieopwekking, waarbij zou kunnen worden gedacht aan PV-installaties in grootschalige toepassingen op bedrijfspanden. Belangrijk zijn aan de fiscale stimuleringsmaatregelen die worden voorgesteld, bijvoorbeeld in coöperatief verband (VvE) en kleinverbruikers door het toestaan van salderen van vóór de meter opgewekte stroom voor coöperaties en appartementseigenaren. De voorwaarden waaronder de maatregelen kunnen worden toegepast behoeft nadere aandacht.

Wij kijken terug op een wat ons betreft geslaagde bijeenkomst.