Global menu

Our global pages

Close

Verslag Themabijeenkomst Duurzame Energie: duurzame bouw en gebiedsontwikkeling

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

17-11-2011

Op 9 november 2011 heeft op ons Rotterdamse kantoor de themabijeenkomst duurzame energie plaatsgevonden. Het thema van deze bijeenkomst was duurzame bouw en gebiedsontwikkeling. De bijeenkomst werd bijgewoond door woningcorporaties, leveranciers van techniek, financiers, energiespelers en adviseurs.

Duurzame bouw en duurzame gebiedsontwikkeling vergen een andere visie en aanpak vergeleken met de traditionele bouw en gebiedsontwikkeling. Ten aanzien van de duurzame gebiedsontwikkeling gaat het erom dat de diverse partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een gebied een integrale aanpak kiezen, die uiteindelijk de verlaging van de woonlasten van de bewoner, het wooncomfort en duurzaamheid als doelstelling moeten hebben. Ten aanzien van het duurzaam bouwen geldt dat de duurzame energietoepassingen en het eigendom daarvan een belangrijke factor zijn van de succesvolle ontwikkeling. Het zakenrechtelijke kader wordt tijdens de bouw helaas regelmatig pas in een (te) laat stadium onderkend.

Ron van Vuuren (Programmadirecteur van Gebieden Energie Neutraal "GEN") heeft tijdens zijn presentatie de doelstelling en achtergrond van GEN besproken. GEN is een initiatief van circa 14 bedrijven die door middel van kennisontwikkeling en samenwerking een integrale aanpak van energieneutrale gebiedsontwikkeling willen onderzoeken, waarbij het van belang is dat er een repeteerbaar concept wordt ontwikkeld op basis van energieneutraliteit met zo laag mogelijke woonlasten voor het energieverbruik. De doelstelling van GEN is ook dat de door GEN ontwikkelde businesscase direct toepasbaar is in de praktijk. Thans richt GEN zich ten aanzien van nieuwbouw op de projectlocatie Valkenburg.

Noor Huitema (Squarewise) bewees met haar presentatie dat een integrale gebiedsontwikkeling met als doelstellingen klimaat- en kostenneutraliteit in het project Overtoomse Veld/Middengebied Zuid (Co-Green) in Amsterdam reeds is toegepast. De aanpak in dit project was om al tijdens de aanbestedingsfase de verschillende inschrijvers één integrale inschrijving te laten doen voor het gehele project, waarbij de diverse partijen zich voor langere tijd aan het project zouden committeren. Doelstelling was om de woningen in Middengebied Zuid op een klimaatneutrale manier te slopen, te bouwen en te laten bewonen. Essentieel voor de aanpak van het Co-Green project is de transparantie, het vertrouwen en projectmatige communicatie en afstemming tussen de verschillende deelnemende partijen. Financiële incentives spelen hierbij ook een rol.

Paul Goedvolk (notaris bij Eversheds Faasen) heeft tenslotte het belang aangegeven om reeds in een vroegtijdig stadium (de Stedenbouwkundige planfase/Bouwplan- en inrichtingsfase) het zakenrechtelijke kader ten aanzien van de eigendom van de energiesystemen te onderkennen en te waarborgen. In veel (duurzame energie) projecten wordt het zakenrechtelijke kader pas in de uitvoeringsfase of zelfs pas daarna onderkend, hetgeen bijvoorbeeld bij appartementsrechten of erfpacht situaties tot veel onnodige juridische en praktische complicaties kan leiden. Indien deze eigendomsconstructies in een vroeg stadium worden onderkend kunnen dergelijke problemen eenvoudig worden opgelost.

Ook de participatie van de deelnemers was tijdens de bijeenkomst erg goed. De netwerkborrel na afloop was geslaagd en gaf de aanwezigen de kans om nader van gedachten te wisselen over de besproken en ook daaraan gerelateerde onderwerpen.