Global menu

Our global pages

Close

Verwarmings- en koelingsplannen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

03-10-2011

In ons artikel van 24 juni jl. hebben wij melding gemaakt van het feit dat de Europese Commissie op 22 juni jl. het Voorstel voor een Richtlijn betreffende energie-efficiëntie (hierna: "Richtlijn") heeft ingediend. Art. 10 lid 1 van deze Richtlijn verplicht lidstaten om uiterlijk op 1 januari 2014 een nationaal verwarmings- en koelingsplan (hierna: "Plannen") op te stellen om het potentieel voor de toepassing van een hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling te ontwikkelen.

Aangezien de Plannen mogen zijn opgebouwd uit een verzameling lokale en regionale plannen, verwachten wij dat de Plannen grotendeels decentraal zullen worden vormgegeven. De Plannen verplichten decentrale overheden - kort gezegd - tot het in kaart brengen van de warmte- en koudevraag en de te treffen maatregelen, nu en in de toekomst, om het gebruik van warmte efficiënter vorm te geven.

De gegevens die deze plannen moeten bevatten staan in Bijlage VII van de Richtlijn vermeld. Enkele belangrijke elementen zijn:

  • een beschrijving van de vraag naar verwarming en koeling;
  • een prognose van hoe deze vraag in de komende tien jaar zal veranderen;
  • identificatie van de vraag naar warmte en koeling waaraan kan worden voldaan; door hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;
  • maatregelen die genomen moeten worden om het warmte- en koudegebruik efficiënter in te richten, met bijbehorende raming van de publieke steunmaatregelen die hiervoor dienen te worden ingezet; en
  • een raming van de te besparen primaire energie.

Naar onze mening doen decentrale overheden er verstandig aan om nu reeds deze Plannen op te stellen overeenkomstig Bijlage VII van de Richtlijn. Hiermee kunnen zij anticiperen op een toekomstige wettelijke verplichting, maar bovenal zal dit ze in staat stellen om concrete maatregelen te treffen die leiden tot efficiënter energieverbruik.

Wilt u meer weten over het Voorstel voor een Richtlijn betreffende energie-efficiëntie en/of de (juridische) mogelijkheden tot het opstellen van verwarmings- en koelingsplannen, neemt u dan gerust eens contact met ons op.