Global menu

Our global pages

Close

Warmtewet: de huidige stand van zaken

 • Netherlands
 • Energy and infrastructure - Briefings

13-06-2011

Ruim twee jaar na onze laatste nieuwsbrief over de Warmtewet van februari 2009 is de Warmtewet nog steeds niet ingevoerd. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken.

Nadat de Warmtewet op 3 juli 2008 door de Tweede Kamer en op 10 februari 2009 door de Eerste Kamer is aangenomen, hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Warmtewet. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ("ELI") heeft het concept van de regelgeving voor de invulling van de 'maximumprijs' ter inzage gelegd en de NMa heeft dit eveneens gedaan voor de 'redelijke prijs'. Gezien het aantal ingediende reacties is besloten om specifiek onderzoek te laten verrichten naar de precieze werking en het effect van de voorgestelde conceptregelgeving. Daarvoor heeft de NMa onderzoek gedaan naar de warmtenetten van de vier grote warmteleveranciers: Eneco, Essent, Nuon en Stadsverwarming Purmerend. De NMa concludeerde na het onderzoek dat (i) de prijsstellingsystematiek van de 'maximumprijs' en de 'redelijke prijs' te complex is en (ii) door de invoering van de Warmtewet de warmteprijs voor kleinverbruikers gemiddeld genomen zal toenemen, terwijl de warmteprijs voor grootverbruikers gemiddeld genomen zal dalen. 

De gewijzigde Warmtewet

De vaste commissie en de Minister hebben op 30 juni 2010 overleg gehad over de zorgen rond de invoering van de Warmtewet. In dit overleg is geconcludeerd dat de Warmtewet niet voldoet aan de doelstellingen en eisen die daaraan gesteld worden. Er is daarom besloten de wet op enkele punten aan te passen, waaronder het schrappen van de 'redelijke prijs' en het invoeren van een rendementsmonitor. Daarnaast is op verzoek van de vaste commissie nader onderzoek gedaan naar de inkoopkosten van warmte. 

Op 14 oktober 2010 heeft ELI de eerste voorstellen voor de wetswijziging gepresenteerd, waarop in een openbare consultatie is gereageerd.

Voorgesteld is om de Warmtewet op de volgende punten aan te passen:

 1. Vereenvoudiging van het tariefstelsel: de maximumprijs gebaseerd op het 'Niet Meer dan Anders-principe' is het uitgaanspunt in de tariefregulering en per leverancier zal worden getoetst op de redelijkheid van het tarief.
 2. Geen terugwerkende kracht: de inwerkingtreding van de Warmtewet met terugwerkende kracht wordt geschrapt.
 3. Verlaging van de verbruikersgrens: vanwege het feit dat een maximumprijs bij een reikwijdte van 0 gigajoules tot 1000 gigajoules slecht tegemoet komt aan het 'Niet Meer dan Anders-principe'.
 4. Reikwijdte: qua gebruikersgrenzen zal aansluiting worden gezocht bij bestaande definities in de markt tussen klein- en grootverbruiker.
 5. Noodprocedures: er zal meer duidelijkheid nodig zijn over het beheer van een warmtenet in noodsituaties.
 6. Monopoliepositie van producenten: zodat via aanpassing in het tariefstelsel beter rekening kan worden gehouden met die monopoliepositie van concurrenten.
 7. Wetstechnische wijzigingen: de Warmtewet zal op een aantal fundamentele punten worden herzien voor een betere opbouw, een bundeling van artikelen en andere relevante wetstechnische aanpassingen.

De daadwerkelijke uitwerking van de hierboven genoemde hoofdlijnen moet nog plaatsvinden. Op dit moment is de gewijzigde Warmtewet en het ontwerp Warmtebesluit goedgekeurd door de Ministerraad.

Het Warmtebesluit geeft uitvoering aan de Warmtewet. Het Warmtebesluit voorziet in een uitwerking van het 'Niet Meer dan Anders-principe'. Daarnaast bevat het besluit bepalingen over:

 1. de maximumprijs en maximale aansluitbijdrage voor warmteverbruikers;
 2. de regels over vergunningverlening;
 3. de boekhoudkundige regels voor leveranciers.

De Ministerraad heeft eind januari de aangepaste Warmtewet en het Warmtebesluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Inmiddels is het advies verleend. Nadat de Ministerraad het advies heeft verwerkt, zal het voorstel tot wetswijziging worden verzonden aan de Tweede Kamer. Op dat moment zullen de stukken openbaar worden. 

Het is duidelijk dat de Warmtewet en de bijgehorende regelgeving voorlopig nog niet in werking zal treden. Op grond van artikel 45 lid 1 van de Warmtewet treedt de wet in werking met ingang van de vierde kalendermaand na publicatie in het Staatsblad.

Wij zijn graag bereid u nader te informeren over de Warmtewet en gerelateerde regelgeving.