Global menu

Our global pages

Close

Warmtewet: update

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

02-06-2013

In februari 2013 is de Warmtewet in de huidige vorm door de Tweede Kamer goedgekeurd. Inwerkingtreding van de Warmtewet was op dat moment beoogd per 1 juli 2013.

Begin april van dit jaar heeft Minister Kamp van Economische Zaken de Eerste Kamer echter geïnformeerd dat de Warmtewet per 1 januari 2014 in werking zal treden, mits de parlementaire behandeling voortijdig is beëindigd.

Het besluit tot de uitgestelde inwerkingtreding volgt op het verzoek van verschillende belangenorganisaties (waaronder Aedes), die daarop bij de Minister hadden aangedrongen in verband met de werkzaamheden die zij nog moeten verrichten om aan de wetgeving te kunnen voldoen. Daarnaast sluit de inwerkingtreding op 1 januari 2014 volgens de Minister bovendien beter aan bij de wijze waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de tariefregulering en de monitoring van rendementen vorm geeft.

De Minister heeft, in antwoord op een vraag van de PVV-fractie, aangegeven dat een woningcorporatie die volgens de Warmtewet een leverancier is – net als alle andere leveranciers – niet meer dan de maximumprijs bij haar afnemers in rekening mag brengen. Ook zal volgens de Minister een opslag duurzame energie (op basis van het NMDA-principe) deel uit moeten maken van de berekening van de maximumprijs voor warmtelevering. Aangezien er ten tijde van het opstellen van het warmtebesluit nog geen sprake was van een SDE+ opslag, zal deze technische wijziging in het gelijk met de Warmtewet te publiceren Warmtebesluit worden doorgevoerd. Dit kan dus leiden tot een hogere maximumprijs en dus mogelijk ook hogere rendementen voor de warmteleveranciers.

De leden van de PVV-fractie vroegen welke groepen wel en niet onderdeel uitmaken van de periodieke rendementsmonitor, die verricht wordt door de ACM. Volgens de Minister is de wijze waarop de monitor wordt ingericht in beginsel aan de ACM, waarbij omwille van uitvoerbaarheid en doel van de monitor onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen verschillende groepen leveranciers, zoals vergunninghouders en overige leveranciers. Voorts zal de wijze waarop de ACM de monitor inricht mede afhangen van hoe groot het aantal warmteleveranciers blijkt te zijn. De leveranciers zullen zich op basis van artikel 40 van de Warmtewet melden bij de ACM. De ACM heeft nog geen nadere invulling gegeven aan de monitor, de ACM zal dit na de inwerkingtreding van de wet nader uitwerken en hierover communiceren.