Global menu

Our global pages

Close

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

 • Netherlands
 • Employment law

16-01-2013

1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (“WNT”) in werking getreden.

De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (“Wopt”). Waar de Wopt enkel openbaarmaking verlangde, maximeert de WNT het inkomen (waaronder ontslagvergoedingen) van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

2. Voor wie?

De WNT heeft betrekking op (semi)publiekrechtelijke instellingen zoals onderwijs, publieke omroep, drinkwaterbedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties.

De normering in de WNT ziet uitsluitend op topfunctionarissen, dat wil zeggen: (i) de leden van de hoogst uitvoerende en toezichthoudende organen, (ii) de hoogst ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten, en (iii) degene(n) belast met de dagelijkse leiding van een dergelijke instelling. Op “reguliere” werknemers heeft de normering geen betrekking.

3. Normering

De normering van de topbeloningen is onderverdeeld in de volgende drie – in zwaarte aflopende - regimes:

 • Eerste regime (Algemeen bezoldigingsmaximum);
 • Tweede regime (Sectorale bezoldigingsnorm);
 • Derde regime (Openbaarmakingsverplichting).

3.1 Eerste regime

Het eerste regime geldt voor de publieke sector en dat deel van de semipublieke sector dat (relatief) dicht bij de publieke sector staat.

De bezoldiging van de topfunctionaris in die sector mag niet meer bedragen dan een beloningsmaximum, gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister, verhoogd met sociale-verzekeringspremies, (belaste) onkostenvergoeding en beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering).

Overigens is in het regeerakkoord van VVD en PvdA het inkomensplafond op 100% vastgelegd (de “Plasterk-norm”) in plaats van 130 procent van het ministersalaris. Om de WNT in overeenstemming te brengen met het regeerakkoord is reparatiewetgeving noodzakelijk.

Op grond van de huidige wettelijk regeling bedraagt de maximale bezoldiging van een topfunctionaris per kalenderjaar in 2013 ten hoogste € 187.340 bruto aan beloning, vermeerderd met:

 • sociale verzekeringspremies;
 • € 8.069 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen; en
 • € 33.190 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Er is pas sprake van overschrijding van de bezoldigingsnorm als de totale bezoldiging meer dan € 228.599 bruto bedraagt. Bepalend is dus het totaalbedrag: overschrijding van het bezoldigingsmaximum veroorzaakt door één van de onderdelen kan ongedaan worden gemaakt door verlaging van een ander onderdeel. De bedragen worden jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.

Voor leden en voorzitters van een toezichthoudend orgaan van de betreffende instelling geldt een hoger maximum, namelijk 5% (leden) en respectievelijk 7,5% (voorzitters) bovenop de geldende norm.

Binnen het eerste regime is het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vorm van variabele beloning aan topfunctionarissen niet toegestaan. Uitgezonderd zijn jubileumuitkeringen, mobiliteitstoeslagen en incidentele bindingspremies (die dan wel deel zullen uitmaken van de bruto beloning binnen het bezoldigingsmaximum).

De Minister heeft de bevoegdheid om de maximale bezoldigingsnorm te differentiëren door klassen aan te wijzen. In december 2012 is dit gedaan voor woningbouwcorporaties op basis van het aantal woongelegenheden.

3.2 Tweede regime

Het tweede regime is van toepassing op zorgverzekeraars. De beloning mag niet uitstijgen boven de voor die sector door de minister jaarlijks vast te stellen ‘sectorale norm’. Ook in regime 2 is het winstdeling- en bonusverbod van toepassing.

3.3 Derde regime

Het lichtste regime betreft het regime waarvoor alleen een openbaarmakingsverplichting geldt. Deze verplichting geldt voor:

 • alle instellingen die onder regime 1 vallen;
 • alle instellingen die onder regime 2 vallen; en
 • die instellingen waarvoor het kabinet normering van de bezoldiging te zwaar acht, maar waarvan openbaarmaking van de bezoldiging in het kader van de wet toch gewenst is (loodswezen).

De bezoldiging van iedere (gewezen) topfunctionaris binnen de hiervoor bedoelde instellingen inclusief eventuele betaalde ontslagvergoeding dient (op naam) openbaar te worden gemaakt, ongeacht de vraag of de bezoldiging hoger is dan een bepaald bedrag.

Van iedere functionaris (niet zijnde een topfunctionaris) die meer verdient dan het vastgestelde bezoldigingsmaximum dient melding te worden gemaakt in de jaarrekening, inclusief functie en de hoogte van de beloning, exclusief naam.

4. Maximum ontslagvergoeding

In het eerste en tweede regime geldt voor topfunctionarissen een maximum ontslagvergoeding van € 75.000 bruto, of als er sprake is van een lagere vergoeding niet meer dan één bruto jaarsalaris.

5. Overgangsregeling voor bestaande afspraken

Betalingen in strijd met de wet zijn onverschuldigd betaald en kunnen, zo nodig, met een last onder dwangsom teruggevorderd. Dit is anders, indien de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak.

Bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt vóór 6 december 2011 (dit is de datum waarop de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel) blijven vier jaar na inwerkingtreding van de WNT gerespecteerd inclusief de jaarlijkse verhoging, (indien die afspraak al bestond). Na deze vier jaar (dus vanaf 1 januari 2017) geldt een afbouwregeling in drie jaar naar de gemaximeerde norm.

Bezoldigingsafspraken die zijn gewijzigd tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 en boven de norm uitkomen zijn voor wat betreft het bovenmatige deel ongeldig, tenzij die afspraken al bestonden vóór 6 december 2011. In het laatste geval geldt eveneens de termijn van vier jaar en de afbouwregeling van drie jaar.

Vóór 1 januari 2013 gemaakte afspraken over contractuele beëindigingsvergoedingen, winstdelingen en bonusuitkeringen worden vier jaar gerespecteerd. De afbouwregeling van drie jaar is niet van toepassing.