Global menu

Our global pages

Close

Wetsvoorstel wijziging van de Elektriciteitswet mogelijk zonder voorrang voor groen van kracht

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

09-11-2010

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 die tot onder andere voorrang voor duurzame elektriciteit zal gaan leiden laat nog steeds op zich wachten ("het Wetsvoorstel"). Het Wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft onlangs op 25 oktober jl. de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de stand van zaken gevraagd ("de Minister").

De Minister heeft aangegeven aan de Eerste Kamer te hebben voorgesteld bereid te zijn de onderdelen van het Wetsvoorstel met betrekking tot congestiemanagement en voorrang voor duurzaam niet in werking te laten treden teneinde de gemaakte beleidskeuzes te heroverwegen en dit zonodig nog eens te toetsen bij de Europese Commissie. Het uitgangspunt is en blijft wel dat voorrang voor duurzaam geproduceerde elektriciteit op het net in geval van transportschaarste wordt gerealiseerd, aldus de Minister. De reden voor dit voorstel van de Minister is dat wordt getwijfeld of het congestiemanagement en de kostentoedeling, zoals vastgesteld in het Wetsvoorstel, verenigbaar is met de Europese regelgeving. De Raad van State heeft in haar voorlichting aangegeven dat de toepasselijke richtlijnen weliswaar ruimte laten voor de gekozen methode van kostentoedeling, maar niettemin nader overleg met de Europese Commissie raadzaam lijkt in het licht van het voorkomen van eventuele infractieprocedures.

Het voorstel van de Minister is door de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer op 2 november jl. behandeld en de openbare behandeling van het Wetsvoorstel is voldoende voorbereid gevonden. Indien het Wetsvoorstel door de Eerste Kamer, inclusief het voorstel van de Minister om de kostentoedeling van het congestiemanagement en voorrang voor groen niet in werking te laten treden, wordt aangenomen zal congestiemanagement inclusief voorrang voor duurzaam nog op zich laten wachten. Voor de praktijk zal dit betekenen dat delen van het Wetsvoorstel met betrekking tot de maatregelen ter verbetering van de gasmarkt en investeringen in infrastructuur die dringend nodig zijn om congestie te voorkomen in werking zullen treden, maar het daadwerkelijk bieden van voorrang ingeval van transportschaarste zal nog op zich laten wachten.