Global menu

Our global pages

Close

Wijziging Elektriciteitswet en Gaswet: het verankeren van privatiseringsverbod

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

14-09-2010

Op 2 september jl. heeft de Tweede Kamer een wetswijziging ingediend van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders. Op grond van het privatiseringsverbod is het verboden de aandelen in netbeheerders en de eigendom van netten, die direct of indirect in handen van de Nederlandse overheid zijn, buiten de overheid te brengen. Dat is ook in de huidige Elektriciteitswet en Gaswet opgenomen. Desalniettemin zorgt de huidige tekst voor onduidelijkheid.

In het arrest van 22 juni 2010 van het Gerechtshof 's-Gravenhage oordeelde het Gerechtshof onder meer dat het privatiseringsverbod geen absoluut karakter heeft, omdat in de huidige Elektriciteit- en Gaswet nadere regels gesteld kunnen worden waarin de kring van de natuurlijke personen en rechtspersonen die behoren tot de overheid nader kunnen worden aangeduid. Het Gerechtshof concludeerde uit de huidige wettekst dat de wetgever de mogelijkheid van privatisering kennelijk heeft willen openlaten. De Tweede Kamer is van mening dat met de uitspraak van het Gerechtshof het privatiseringsverbod niet is aangetast en meent dat het oordeel van het Gerechtshof onjuist is en zal derhalve cassatieberoep instellen. Echter, de uitspraak geeft wel aanleiding voor een wetswijziging van artikel 93 van de Elektriciteitswet en artikel 85 van de Gaswet. Het doel van de wetswijziging is het privatiseringsverbod bij formele wet te verankeren, zodat geen onduidelijkheid over bestaat.

De Raad van State heeft 10 september jl. advies uitgebracht aan de Koningin. Momenteel ligt de wetswijziging ter goedkeuring bij de Koningin.