Global menu

Our global pages

Close

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

10-12-2012

De behandeling van dit wetsvoorstel heeft enige tijd stilgelegen. Nadat duidelijk is geworden op welke wijze de aansluitplicht op warmtenetten in het 'Bouwbesluit 2012' zal worden geregeld (zie Kamerstukken II 2011/12, 32 757, nr. 39), kan de bespreking van het gewijzigde voorstel voor de Warmtewet in de Tweede Kamer weer worden voortgezet. In dit verband zijn er diverse amendementen op het wetsvoorstel (nrs. 11-19) ingediend. Daarnaast zijn er deze maand wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 voorgesteld. Hieronder worden de belangrijkste voorgestelde amendementen kort besproken.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nrs. 12, 14 en 19, Tweede Kamer
Volgens de Warmtewet moet de leverancier zowel de wisselaar als de meter via verhuur ter beschikking stellen aan de afnemer. Om niet in onteigeningskwesties te komen is er voor gekozen om die verplichting alleen van toepassing te laten zijn op nieuwe gevallen (nieuwe aansluitingen). Daarnaast is er - naar analogie van de Gas- en Elektriciteitswet 1998 - vanuit veiligheidsoverwegingen voor gekozen de leverancier het monopolie te geven.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nr. 13, Tweede Kamer
Amendement om de bepaling met betrekking tot de noodvoorziening technologieneutraal te formuleren, zodat deze niet per definitie aanstuurt op een gasnet als alternatief voor een falende warmtevoorziening. Gedacht kan worden aan andere technologische mogelijkheden om te voorzien in de energievoorziening, zoals zonneboilers en extra isolatie, in plaats van een nieuw aardgasnet.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nr. 15, Tweede Kamer
Amendement om warmteleveranciers te verplichten verbruikers levering volgens een modelcontract aan te bieden met daarin bepalingen over de kwaliteit van de dienstverlening, rechtswaarborgen voor het geval die kwaliteit niet wordt gehaald en een regeling voor conflicten.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nr. 16, Tweede Kamer
Amendement om in het geval van een noodleverantie te kiezen voor de meest logische en kosteneffectieve oplossing.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nr. 17, Tweede Kamer
Amendement over een verduidelijking van artikel 6, eerste lid, van de Warmtewet t.a.v. een onvoorziene aansluiting van een individuele afnemer.

Kamerstuk 2012-2013, 32839, nr. 18, Tweede Kamer
Amendement over mogelijkheid om op verzoek de consument een eenmalig, onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar juistheid kostenverdeling bij woningen met geen aparte meter.

Tot slot is - samenhangend met het energierapport 2011 - de wijziging voorgesteld de regels met betrekking tot garanties van oorsprong te herzien en te stroomlijnen tussen verschillende energievormen. Om die reden wordt de regeling over garanties van oorsprong voor warmte uit hernieuwbare bronnen voorgesteld.
Klik hier voor de voorgestelde gewijzigde tekst van de Warmtewet en hier voor de algemene toelichting op deze wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011.

Voor een inhoudelijke bespreking van dit wetsvoorstel wordt verwezen naar onze eerdere nieuwsbrieven over dit onderwerp:
Warmtewet: de huidige stand van zaken deel 2 (juli 2011)
Warmtewet: de huidige stand van zaken (juni 2011)
Warmtewet (februari 2009)