Global menu

Our global pages

Close

Wijzigingen in het ontslagrecht - ingangsdatum 1 juli 2015

  • Netherlands
  • Employment law

03-07-2014

Eenzijdige opzegging

De preventieve ontslagtoets blijft van kracht. Echter, een werkgever zal met ingang van 1 juli 2015 niet langer vrijelijk kunnen kiezen uit het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het indienen van een verzoek bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zoals nu het geval is.

De nieuwe wet bepaalt welke ontslagroute de werkgever dient te volgen, hetgeen zal afhangen van de reden(en) voor ontslag. Ontslag om bedrijfseconomische, organisatorische en/of technische redenen en ontslag in verband met langdurige ziekte van de werknemer worden uitsluitend behandeld door het UWV. Alle ontslagen om andere redenen dienen bewerkstelligd te worden door een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Alleen als er sprake is van twee of meer gronden voor ontslag als gevolg waarvan zowel het UWV als de kantonrechter bevoegd kan zijn, kan de werkgever nog steeds bepalen welke ontslagroute volgens hem de beste is gezien de desbetreffende reden voor ontslag.

Ontslag met instemming en beëindiging met wederzijds goedvinden

Bovenstaande twee routes voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst hoeven niet te worden gevolgd indien de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Echter, een werknemer kan binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden of na schriftelijke instemming met zijn ontslag de beëindigingsovereenkomst annuleren of zijn instemming schriftelijk intrekken zonder opgaaf van redenen, zodat de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd.

Beëindiging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Op grond van de huidige wetgeving was reeds algemeen aanvaard dat het bereiken van de pensioengerechtigde (AOW-)leeftijd grond kon zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Vanaf 1 juli 2015 voorziet de wet in beëindiging van een arbeidsovereenkomst door middel van opzegging zonder preventieve toetsing door het UWV indien de werknemer de pensioengerechtigde (AOW-)leeftijd bereikt.

Hoger beroep en cassatie

In tegenstelling tot de huidige wetgeving kunnen vanaf 1 juli 2015 beide partijen in beroep en in cassatie gaan tegen een uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Waar de werkgever, indien een verzoek om een ontslagvergunning door het UWV is afgewezen, een ontbindingsprocedure kan starten bij de kantonrechter, kan de werknemer ook een afzonderlijke gerechtelijke procedure starten bij de kantonrechter nadat een ontslagvergunning is verleend.