Global menu

Our global pages

Close

Wijzigingen met betrekking tot arbeidsuren en arbeidstijden

  • Netherlands
  • Employment law

04-02-2013

Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Per 1 januari 2013 is de Gelijkstellingsregeling arbeidsuren in werking getreden. In deze regeling wordt onder meer nader gedefinieerd waamee een arbeidsuur, als bedoeld in artikel 1a van de Werkloosheidswet en artikel 1a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, gelijkgesteld kan worden. Met een arbeidsuur kan bijvoorbeeld gelijkgesteld worden een uur waarover de werknemer geen inkomen uit arbeid heeft ontvangen, maar als gevolg van bijvoorbeeld vakantiedagen of feestdagen een schadeloosstelling wegens loonderving heeft ontvangen.

Wijziging Arbeidstijdenwet

De wijzigingen in de Arbeidstijdenwet omvatten een verduidelijking van de begrippen “arbeidstijd” en “rusttijd” in de wet. Aan artikel 1:7 van de Arbeidstijdenwet worden twee onderdelen toegevoegd:

  • arbeidstijd: de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht;
  • rusttijd: de tijd die geen arbeidstijd is.

De Wet tot wijziging van de Arbeidstijdenwet is met ingang van 5 december 2012 in werking getreden.