Global menu

Our global pages

Close

Woningcorporaties en energie-exploitatie: een toegelaten combinatie?

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure - Briefings

06-03-2011

Woningcorporaties houden zich in toenemende mate bezig met vraagstukken rond duurzame energietoepassingen en energiebesparing. Door de integratie van energie in de gebouwde omgeving worden corporaties tegen wil en dank energieproducent en leverancier. Of energie-exploitatie in eigen beheer wordt genomen en in welke vorm, is een kwestie van maatwerk en zal per corporatie anders worden gestructureerd. Dit neemt niet weg dat door elke corporatie ten aanzien van dezelfde punten keuzes moeten worden gemaakt.

Veel corporaties schrikken er voor terug om zelf inhoudelijke energiecompetenties te gaan opbouwen, maar willen wel de bewoners beschermen tegen excessieve exploitatie. Het opbouwen van competenties op een wijze dat de woonervaring in de breedte gegarandeerd wordt, is een langere adem en forse extra investering. Door wel de initiële investering te doen maar de operationele exploitatie volledig uit te besteden, behoudt de corporatie de beslissingsbevoegdheid over tarieven en kan sturen op de klanttevredenheid. Centraal staat hierbij het woonlastenbeheer. Wel de zekerheid, maar niet de operationele risico's van een energiebedrijf. De financiële risico's blijven volledig voor rekening van de corporatie (al dan niet in een energie B.V.), maar de operationele, technische en organisatorische risico's worden afgekocht.

Er zijn echter ook corporaties die er de voorkeur aan gegeven om de hele exploitatie uit te besteden of, het andere uiterste, een eigen energiebedrijf op te richten. Er worden verschillende afwegingen gemaakt tussen beoogde resultaten en het vermogen om dat te realiseren. Daarnaast hebben veel corporaties in het verleden onbewust voor projecten verschillende keuzes gemaakt en zijn zij bezig met een transformatie naar één model. Dit geldt zowel voor bestaande 'traditionele' collectieve verwarming als de meer duurzame vormen.

Een weloverwogen keuze in energie exploitatie is gebaseerd op de volgende inventarisatie.

1. Inventarisatie wettelijke (on)mogelijkheden

Overzicht en inzicht in de eisen en beperkingen die wet- en regelgeving stellen aan energie-exploitatie door een woningbouwcorporatie. Wat mag wel en wat mag niet op grond van de huidige Woningwet, de komende wijziging van de Woningwet, Huurwet, Besluit Beheer Sociale huursector en besluit Servicekosten. Daarnaast spelen sectorspecifieke energiewetgeving, zoals de Warmtewet en vragen rond staatssteun (financiering door middel van garantiefondsen) in het licht van het besluit van de Europese Commissie van december 2009 en de daarmee samenhangende Nederlandse wetgeving, een rol.

In dit kader valt onder meer te denken aan de volgende vragen:

  1. Is het de woningcorporatie als toegelaten instelling toegestaan om energie te exploiteren?
  2. Is de woningcorporatie leverancier op grond van de Elektriciteitswet en/of de Warmtewet? Zo ja, wat zijn de consequenties?
  3. Mag de woningcorporatie energie leveren aan andere personen dan haar huurders en kopers van woningen?
  4. Mag de woningcorporatie de energiekosten in rekening brengen bij haar huurders en op welke wijze?
  5. Mag de woningcorporatie de investeringen die zij heeft gedaan ten behoeve van de energie exploitatie in rekening brengen bij haar afnemers?
  6. Is het aan te raden een aparte entiteit op te richten?
  7. Hoe kan het project worden gefinancierd?

2. Inventarisatie mogelijke structuren voor een duurzaam energiebedrijf

Het in kaart brengen van de mogelijke vennootschapsrechtelijke en organisatorische structuren: exploitatie binnen de toegelaten instelling, oprichting van een aparte entiteit en de mogelijke structuren hiervoor, ten dele of volledig uitbesteden van activiteiten. Dit zal leiden tot de meest aangewezen structuur.

3. Gevolgen

De inrichting van de beste oplossing zal gevolgen hebben voor eigendomsverhoudingen, financiering, contractuele relaties, organisatie, besturing, operationeel beheer en bewonerscommunicatie. Welk actielijstje zal moeten worden afgewerkt om de beste oplossing te implementeren?

Wij zijn graag bereid u te begeleiden en te adviseren.