Global menu

Our global pages

Close

Woningcorporaties en staatssteun

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

14-06-2010

In 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland laten weten twijfels te hebben over de toekenning van staatssteun aan entiteiten die diensten van algemeen economisch belang (DAEB) aanbieden. Met staatsteun wordt gedoeld op de borging van leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de (reguliere) project- en saneringssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het recht om leningen af te sluiten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), deze regelingen hierna de "Garantieregelingen".

In januari 2010 heeft de Europese Commissie een beschikking gepubliceerd waarin staat vermeld wat van Nederland wordt verwacht. Activiteiten die als DAEB worden aangemerkt, mogen staatsteun ontvangen.

Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) is op dit moment bezig met het uitwerken van de beschikking in de nationale regelgeving. Dit zal geschieden in de vorm van een Ministeriële Regeling. Voor inwerkingtreding van deze Ministeriële Regeling zal naar verwachting met ingang van 1 oktober 2010 de interim-regeling "Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting" in werking treden.

De uitgangspunten van de tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn bij brief van 19 mei 2010 van de Minister nog eens bevestigd.

"Waar het gaat om het eigen bezit van woningcorporaties zijn ook investeringen in duurzame energieopwekking toegestaan. Woningcorporaties mogen met staatssteun ook investeren in infrastructuur (zoals internetverbindingen) voor zover deze bedoeld is ter ontsluiting (aansluiting) van woningen van de corporatie of de maatschappelijke voorziening op de hoofdinfrastructuur in een wijk of buurt. Daartoe wordt echter niet gerekend het hebben van of deelnemen in bedrijven die openbare nutsvoorzieningen (gas, water elektra, telefoon, kabel en dergelijke) verzorgen, of deze zelf exploiteren, ook al zijn deze nutsvoorzieningen onmisbaar voor het kunnen wonen."

Het is de verantwoordelijk van de corporatie zelf om na te gaan of verboden staatssteun wordt ontvangen. Heroverweging en herstructurering van het vastgoedbezit en financiering is noodzakelijk. In dat licht dient ook naar financiering van energie-installaties te worden gekeken.