Global menu

Our global pages

Close

Zustervennootschap(pen) aansprakelijk tekort in boedel failliete zuster

  • Netherlands
  • Corporate

18-06-2008

Het is vaste rechtspraak dat een moedervennootschap onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor de schulden van een dochtervennootschap. Uit een recente uitspraak blijkt echter dat, naast de moedervennootschap, ook zustervennootschappen aansprakelijk kunnen zijn jegens schuldeisers van hun zustervennootschap.

Uitspraak

Comsys Holding ("Holding", in casu moedervennootschap) is enig bestuurder en aandeelhouder van twee dochtervennootschappen: Comsys B.V. ("Comsys") en Comsys Services B.V. ("Services"). Services was bestuurlijk verweven met Holding en financieel afhankelijk van Holding en Comsys. Op enig moment vraagt Holding het faillissement van Services aan.

De curator in het faillissement van Services spreekt zowel Holding als Comsys aan voor de schade, welke bestaat uit het tekort in de boedel van het faillissement van Services. Volgens de curator wisten Holding en Comsys dat (i) er sprake was van een negatief eigen vermogen van Services, (ii) Services voor haar voortbestaan (financieel) afhankelijk was van Holding en Comsys en (iii) Services niet meer op eigen kracht aan haar verplichtingen kon voldoen. Desalniettemin is Holding haar zorgplicht niet nagekomen en heeft zij verzuimd om in te grijpen.

Het hof is van oordeel dat Holding als bestuurder in deze omstandigheden actie had moeten ondernemen door de schuldeisers van Services te waarschuwen voor de financiële situatie bij Services, dan wel door er bij Services op aan te dringen om haar lopende verplichtingen te beëindigen. Door dit na te laten wordt Holding aansprakelijk gehouden voor het tekort in het faillissement van Services. Echter, opmerkelijk genoeg, wordt ook Comsys als zustervennootschap aansprakelijk gehouden.

Heersende leer

Het is vaste rechtspraak dat een moedervennootschap ("Moeder") aansprakelijk kan zijn tegenover schuldeisers van een dochtervennootschap ("Dochter"), indien (i) de Moeder (a) bestuurder is van de Dochter en (b) zich intensief bemoeit met het beleid van de Dochter en/of (ii) de Dochter financieel en administratief afhankelijk is van c.q. verweven is met de Moeder. Indien de Moeder in dergelijke gevallen wetenschap heeft van een slechte financiële toestand van de Dochter dient zij in te grijpen door (a) te voorkomen dat de Dochter nieuwe verplichtingen aangaat of (b) te bewerkstelligen dat de Dochter lopende verplichtingen beëindigt, en heeft zij een zorgplicht ten opzichte van de schuldeisers van de Dochter, die eruit bestaat dat zij crediteuren van de desbetreffende Dochter waarschuwt omtrent de slechte financiële situatie van de Dochter.

Conclusie

Het is opmerkelijk dat het hof nu ook de zustervennootschap (Comsys) aansprakelijk houdt voor de schulden van de andere zustervennootschap (Services). Comsys had namelijk geen overwegende zeggenschap over de gang van zaken bij Services en Comsys trad niet op als formeel bestuurder van haar zustervennootschap Services. Het hof geeft geen nadere onderbouwing waarom Comsys aansprakelijk is. In de procedure heeft Comsys echter niet betwist dat zij aansprakelijkheid is.

Het is in ieder geval een interessante ontwikkeling, zeker nu er cassatieberoep bij de Hoge Raad is ingesteld. Het valt nog te bezien of en zo ja, hoe de Hoge Raad de zorgplicht en aansprakelijkheid van zustervennootschappen invult.

Naar aanleiding van uitspraak Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2007, rolnr. 158/06. (JOR 2008, 27 m.nt. S.M. Bartman).