Global menu

Our global pages

Close

Zanieczyszczający płaci

  • Poland
  • Environment
  • Energy and infrastructure

14-04-2011

Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska mają obowiązek uiszczania opłat m.in. za ścieki wprowadzone do wód i do ziemi oraz gazy i pyły, emitowane do atmosfery. Pod koniec ub.r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym zakresie.

Weszły w życie nowelizacje ustaw Prawo ochrony środowiska („P.o.ś.”) oraz Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji („s.z.e.”) 31 grudnia 2010 r. Ustawa nowelizacyjna została przyjęta przez Sejm 3 grudnia 2010 r., a po uzyskaniu podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 28 grudnia 2010 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja, choć objętościowo skromna, reguluje istotne zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorstw korzystających ze środowiska. Zmianie uległy przepisy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzone do wód i do ziemi w zakresie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, a także gazy i pyły wprowadzone do powietrza w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

Ścieki – regulacje prawne

W polskim systemie prawnym funkcjonuje system opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, w tym ze środowiska wodnego. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (szczególne korzystanie z wód) ponoszone są opłaty, których wysokość zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach, ich ilości oraz rodzaju. Za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska wodnego naliczane są administracyjne kary pieniężne. Termin płatności tych zobowiązań może być odroczony na okres niezbędny do przeprowadzenia przedsięwzięcia zmierzającego do usunięcia przyprzyczyn ich ponoszenia. Możliwość taką daje ujęcie danego przedsięwzięcia w zapisach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Pierwszym przepisem znowelizowanym Ustawą z 3 grudnia 2010 r. jest art. 317 ust. 1a P.o.ś. Zgodnie z jego brzmieniem sprzed nowelizacji, termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do jej uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub administracyjnych kar pieniężnych jest ujęte w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych – wprowadzonym Obwieszczeniem Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. – i nie naruszono terminu jego realizacji, określonego w KPOŚK.

Dotychczas termin ten, dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 15 000, określony był na 31 grudnia grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy – Prawo wodne przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Maciej Jóźwiak, EcoManager, kwiecień 2011 r.

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings