Global menu

Our global pages

Close

Klucz do zamówienia publicznego

  • Public procurement

  23-04-2011

  Jeśli doświadczenie podwykonawcy pozwoliło uzyskać zamówienie publiczne, zastąpienie go innym może oznaczać istotną zmianę umowy.

  Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 kwietnia 2010 r. (sprawa C-91/08 Wall AG p. miastu Frankfurt nad Menem).

  Potencjał osób trzecich

  Wykonawca – celem wykazania doświadczenia niezbędnego do udziału w postępowaniu – może posłużyć się potencjałem podmiotów trzecich. Zamawiający ocenia wówczas, czy wykonawca udowodnił, że będzie dysponować doświadczeniem podmiotu trzeciego w okresie wykonywania umowy.

  W badaniu tym chodzi nie tylko o zdolność do bycia stroną postępowania o udzielenie zamówienia, ile o zdolność wykonawcy do realnego wykonania umowy. Wniosek ten wyłania się z wyrku Trybunału z 2 grudnia 1999 r.(C-176/98 Holst Italia). Trybunał wyjaśnił w nim, że weryfikacja przez zamawiającego ma w szczególności na celu upewnienie się, że zwycięski oferent rzeczywiście będzie mógł wykorzystać wskazane zasoby przez okres wykonywania zamówienia.

  Znaczenie warunków udziału w postępowaniu nie znika więc w miarę postępu postępowania o udzielenie zamówienia, lecz rozciąga się na etap wykonywania umowy.

  Podmiot trzeci może udostępnić doświadczenie poprzez zobowiązanie, że będzie – jako podwykonawca – świadczyć usługi przy wykonywaniu umowy z zamawiającym W sytuacji, gdy wykonawca wypełnia warunki udziału w postępowaniu dzięki doświadczeniu kluczowego podwykonawcy, to takie podwykonawstwo staje się jednym z elementów determinujących zawarcie umowy ze zwycięskim wykonawcą.

  Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

  Źródło: Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Michał Drozdowicz, Rzeczpospolita, 23 kwietnia 2011 r.