Global menu

Our global pages

Close

Obowiązki informacyjne dostawcy usług płatniczych

 • Poland
 • Banking and finance - Articles

14-08-2012

Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych przewiduje  12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie działalności dostawców usług płatniczych do nowych obowiązków informacyjnych przewidzianych w dziale II u.u.p. Z dniem 24.10.2012 r. zarówno zakres dostępnych dla konsumentów  informacji, jak i forma ich udostępnienia powinny odpowiadać wymogom ustawowym.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zarówno zakresu obowiązków informacyjnych, jak i sposobów ich realizacji przez dostawców usług płatniczych. Powtarzając systematykę przyjętą w dyrektywie 2007/64/WE, ustawodawca różnicuje zarówno zakres obowiązków, jak i tryb ich realizacji: (1) dla pojedynczych transakcji płatniczych oraz (2) dla usług płatniczych objętych umową ramową i wykonywanych na jej podstawie indywidualnych transakcji płatniczych. Złagodzone wymogi zarówno co do zakresu, jak i formy realizacji obowiązków informacyjnych przewidziano dla wykonywanych na podstawie umów ramowych mikropłatności.

Ustawa o usługach płatniczych zakłada, co do zasady, iż dostawcy udzielają informacji nieodpłatnie. Przewidziane jednocześnie zostały pewne wyjątki, które umożliwiają dostawcom pobieranie opłat za niektóre udzielane informacje. Realizacja obowiązków informacyjnych zabezpieczona została sankcjami o charakterze zarówno cywilno-, jak i administracyjno-prawnym. Ich krótka charakterystyka umieszczona została w ostatniej części niniejszej publikacji.

Pojedyncze transakcje płatnicze – zakres informacji

Pojedyncze transakcje płatnicze to te transakcje, które nie są objęte umową ramową. Tym samym, inaczej niż w przypadku indywidualnych transakcji płatniczych wykonywanych na podstawie umów ramowych, dostawca usług nie ma możliwości umownego wyłączenia obowiązków informacyjnych z użytkownikami - niekonsumentami. Brak umowy ramowej skutkuje bowiem brakiem prawnej przestrzeni, w której dostawca i użytkownik mogliby uzgodnić niestosowanie części przepisów o obowiązkach informacyjnych. Ustawowe obowiązki będą więc w przypadku pojedynczych transakcji płatniczych zawsze takie same, zarówno wtedy, kiedy użytkownikiem jest konsument, jak i przedsiębiorca.

Ustawa o usługach płatniczych dzieli informacje, które powinny być dostępne dla użytkownika, na trzy kategorie:

 • informacje, które należy udostępnić każdemu użytkownikowi w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy lub oferty pojedynczej transakcji płatniczej (art. 23 u.u.p.),
 • informacje, które należy udostępnić płatnikowi niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego - obowiązek dostawcy płatnika (art. 24 u.u.p.),
 • informacje, które należy udostępnić odbiorcy niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej - obowiązek dostawcy odbiorcy (art.25 u.u.p.).

Ponieważ pojedyncze transakcje płatnicze wiążą się z ograniczonym ryzykiem dla użytkownika, zakres obowiązków informacyjnych dostawy został ograniczony do niezbędnego minimum. Do tego minimum ustawodawca zalicza udostępnienie użytkownikowi:

 • informacji o tym, jakie dane są niezbędne do wykonania przez dostawcę zlecenia płatniczego,
 • informacji o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej  oraz
 • informacji o opłatach i kursach walutowych (jeśli będą stosowane).

Informacje te powinny zostać udostępnione w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy lub oferty pojedynczej transakcji płatniczej, chyba że pojedyncza transakcja płatnicza jest inicjowana przez płatnika korzystającego ze środków porozumiewania się na odległość, niepozwalających dostawcy wykonać tego obowiązku (np. telefonicznie ). W takim przypadku dostawca wykonuje ten obowiązek niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej.

Ponadto, w przypadku dostawcy płatnika powinien on niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego udostępnić płatnikowi informacje:

 • umożliwiające mu zidentyfikowanie transakcji płatniczej oraz odbiorcy;
 • o kwocie transakcji płatniczej w walucie użytej w zleceniu płatniczym;
 • o wszelkich opłatach należnych od płatnika z tytułu transakcji płatniczej, z wyszczególnieniem kwot tych opłat;
 • o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez dostawcę płatnika oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczeniem waluty;
 • o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.

Co do obowiązków dostawcy odbiorcy, to powinien on udostępnić odbiorcy informacje:

 • umożliwiające odbiorcy zidentyfikowanie transakcji płatniczej, i w stosownych przypadkach , płatnika, oraz wszelkie inne informacje przekazane odbiorcy w związku z wykonaniem transakcji płatniczej;
 • o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której środki pieniężne są udostępniane odbiorcy;
 • o wszelkich opłatach należnych odbiorcy z tytułu transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach wyszczególnienie kwot takich opłat;
 • o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez dostawcę odbiorcy oraz o kwocie transakcji płatniczej przed przeliczeniem walut, jeżeli transakcja płatnicza wiąże się z przeliczaniem waluty;
 • o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu rachunku. Informacje te powinny zostać udostępniane odbiorcy po wykonaniu transakcji płatniczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Magdalena Chrzan, Monitor Prawa Bankowego, sierpień 2012 r.